Helsingborg den 20 juli 1310

De svenska hertigarna Erik och Valdemar kungör att de slutit ett fördrag med sin bror kung Birger av Sverige beträffande deras tidigare meningsskiljaktigheter enligt följande:
För det första skall kung Birger ha landsdelarna Hälsingland, Fjärdhundra, tre härader i Västmanland, vilka han tidigare innehaft, hela Strängnäs stift och Nyköpings slott, Östergötland och Stegeborgs slott, Vidbo, Visingsö, Gränna, Vista och Tveta, Njudung och Finnveden, Värend, Gotland med Visby samt slottet i Viborg förutsatt, att Birger ersätter hertigarna för de utgifter de kan ha haft till förmån för sistnämnda slott, vidare allt sitt fäderneärvda och förvärvade gods samt sin ärvda del av Kopparberg med undantag av följande gårdar etc., nämligen Simonsö, ön Mörkö, öarna, som skänkts till borggreven Henrik av "Strömbergh", gårdarna Harg och Spånga och kvarnarna, som Birger bytt bort till utfärdarna mot gården Ekeby, det gods, som skänkts till fru Hedvig och hennes arvingar, och gods tillhörigt f.d. marsken Torkel, gårdarna i Fållnäs, arrendegårdar på två gårdar i "Suennum" m.m., och slutligen hälften av inkomsterna från staden Visby och landskapet Gotland fram till tiden för föreliggande fördrag.

Nyttjanderätten till övriga landskap, slott och inkomster i Sverige kvarstår hos hertigarna mot att de är bundna av trohetsed till sin bror Birger, och skulle en av hertigarna dö, skall dessa landskap etc. övergå på den andre.

Vidare har överenskommits om förbud mot nyuppförande av slott på respektive parters områden, om invånarnas, riddarnas och väpnarnas fortsatta fri- och rättigheter, om förbud mot intrång inom motpartens maktsfär, om frisläppande av fångar m.m. samt slutligen om att kungarna Erik av Danmark och Birger av Sverige, hertig Kristoffer, greve Gerhard av Holstein, furst Heinrich av Mecklenburg och utfärdarna ömsesidigt skall hjälpa varandra mot vem det vara månde, och att det i Norrköping påbörjade slottet skall rivas ned till grunden.
 

Dokumentet skrivet på latin

Tillbaka