Od
Uppdaterad den 20 maj, 2008
Tillbaka


"Att kyrkan varit ibland de äldsta i hela Riket, visar murningen,
som är gjord på ett ganska enfaldigt vis"
å kyrkan i Od uppfördes omkring 1140-41 låg den mitt bland stora och flertaliga mossar och myrmarker. Därför var det naturligt att den
lades på en kulle, längs vägen som ända fram till på 1700-talet var huvudvägen mellan Jönköping och Lödöse. Platsen är gammal hednisk mark, något de domarringar, rösen och gravfält som omger kyrkan indikerar. Nedanför kyrkan låg Odens sjö.

 

Tillbaka

Biskop Rhyzelius om Od

Biskop Rhyzelius i Linköping, född i Od 1667, skrev på 1700-talet följande:
"Att kyrkian warit bland the äldsta i hela riket wisar murningen, som är skedd på ett mycket enfaldigt vis med ofantligt stora gråstenar. Man må intet tvifla at thenna kiyrkan är en bland de tusende och ett hundrade kyrkior, som allenast i Skara stift, hwilket fordom så mycket vidare sig sträckte än nu, blefwo upbygde uti thet elfte Sekulo efter Guds sons börd, under Olof Skottkonung och hans Söner Konung Anund Jacob och Konung Emund, i whilkas tid the andra Sweiges länder, i synnerhet ofvan skogs, liten eller ingen bebyggelse war gjord med Kristendomen."
(ofvan skogs - norr om Tiveden och Kolmården)

Läs mer om och av Rhyzelius och P E Lindskog här

 


Taket skvallrar om var kyrkan en gång blev utvidgad

 

Index över kyrkorna

 


I Od kan man finna en mängd gravfält och domarringar i en vacker natur

 

Enligt Linde stammar namnet Od från det fornsvenska odh - vadställe - och har en avsevärd ålder.

Om detta mejlade Marcus Mellåker: Jag har i olika källor fått namnförklaringen om Od att det kommer från fornnordiskans Wodh som skall betyda vadställe. Mollasjön, Sandsken och Sämsjön skall förr ha varit i det närmaste sammanslagna i breda och svårkorsade myrmarker. Det enda stället där det gick att passera detta sankta område var i Od där Ljunga Kvarn idag finns, just norr om Huråsaberget.
Ett berg som med en markant topp nordväst om kyrkan kan ha används som kalendarium då man har haft god utsikt ifrån det samt att namnet Hur i bergets namn skall finnas i flera namn med liknande uppgifter och då skall beteckna tid. Flera platser i Od har tidsassocierade namn, som Smörkullen som skall beteckna solnedgång. Liggandes väst om Huråsaberget - kan det falla sig så att solen går ner över smörkullen någet speciellt datum, som höst/vårdagjämning eller midsommar?
Tack för det, Marcus. Om Smörkullen kan tilläggas att bl.a. O Almberg menade att namnet Smörkullen måhända kan betraktas som "ett minne af att smörjelser och andra religiösa ceremonier plägat förrättas på de därmed betecknade platserna under hednatiden". Spännande...

 


En kolmila vid Ljunga i Od 2006

 

 

Tillbaka

Bokcaféet i Od - Crea Diem

Vid Ods kyrka bedrivs under sommarhalvåret en kombination av turist-information och bokcafé som varmt kan rekommenderas - länk till Crea Diem!I det gamla torpet kan man både läsa och handla böcker med historisk inriktning