Saxo Grammaticus
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


axo Grammaticus var en dansk författare och
historeskrivare som levde fram
till ca år 1214.
Mycket tyder på att han var av förnäm ätt och sannolikt nära släkt med ärkebiskop Absalon som bl.a. verkade i Lund fram till år 1201.

Det var av denne Absalon som Saxo fick i uppgift att skriva verket Gesta Danorum, en krönika som skulle skildra Danmarks historia, skriven på latin.
Verket utkom i 16 volymer varav de nio första skildrar sagotiden och bygger på gamla myter och sägner medan de sju sista delarna berättar om tiden från Harald Blåtand till Knud Valdemarsson.


Många av Saxos uppgifter ifrågasätts då de menas vara starkt präglade av ärkebiskop Absalon, särskilt som denne tillhörde en av dåtidens mest inflytelserika stormannaätter - Hvide (han var son till Asser Rig) - en släkt som flitigt förekommer i Saxos uppteckningar.

Men vilka uppgifter från den här tiden kan sägas vara opartiska - det fanns nästan alltid en beställare till alla texter, en beställare som naturligtvis alltid skulle visas i den bästa av dagrar - och så munkarna som naturligtvis filtrerade uppgifterna med kyrkans ögon.

Tillbaka

Saxos stora verk Gesta Danorum (ung. Danernas bedrifter) finns inte bevarat i något komplett originalmanuskript och endast några få sidor finns kvar i original. Verket trycktes år 1514 i Paris av Jodochus Badius Ascensius och det är från denna tryckta text man numera oftast utgår.

De äldsta historierna hämtade han ur den fornnordiska mytologin och placerade in dem i ett "historiskt sammanhang". Dock - det mesta handlade endast om gestalter och händelser ur mytologin - se också Eddorna av Snorre och en okänd nedtecknare.

Saxo hette naturligtvis inte Grammaticus, det var ett tillnamn han fick enligt tidens sed, detta för att han var bra på grammatik.

Senare tiders diktare, som Shakespeare, har hämtat stoff ur Saxos krönika, där bl.a. sagan om Hamlet (Amlethus) berättas för första gången.