Åhus
Uppdaterad den 19 september, 2008
Tillbaka


Aosehus från mitten av 1100-talet, belägen där
som Helge å fordom rann ut i Hanöbukten

tt drygt århundrade efter Slaget vid Helge å 1026 lät den danska kungamakten bygga en borg av gråsten vid Helgeåns mynning, möjligen var det under Svend Grathes tid. Borgen omgavs av en

kraftig ringmur och var också försedd med en vindbrygga över en yttre vallgrav som troligen stod i förbindelse med Helge å. Själva borghuset som syns på bilden ovan ingick som en del av ringmuren, i sydost fanns ett torn, delen som sticker ut till höger. Pelare, bågar och fönstrens omfattningar är i de äldsta byggnadsdelarna av sandsten medan senare tiders om- och tillbyggnader har utförts i tegel.

Fler byggnader ligger fortfarande och väntar på att bli framgrävda i kullen norr om borgbyggnaden. Uppgifter ger vid hand att borgen skall kunna ha härbärgerat ett sextiotal ryttare med hästar och utrustning, så vad som idag kan ses eller anas kan bara vara en mindre del av hela borgområdet.Nedervåningens borgstuga med rundbågsarkader och rester efter de pelare som bar upp golvet till den stora sal som man tror funnits på våningen ovanför

 

Tillbaka

Vad som timat i Åhus

Ett tveeggat svärd från ca 200-talet försett med ett litet nitformigt huvud talar om händelser långt tillbaka i tid, svärdet påträffades på åstranden.
Åhus lär sedan åtminstone 800-talet varit ha varit en handelsplats av stor betydelse, vilket fynd vittnar om. Bl.a. har man påträffat en bärnstensamulett formad som en Torshammare, spelpjäser i samma material, glaspärlor, bronssmycken och arabiska mynt.

Tillbaka

År 1149 övergick Aos till ärkebiskop Eskil i Lund. Om detta står det att läsa i Annales Lundensis: "Eskil greps av Danmarks kung Svend och upphängdes i valvet av sin egen domkyrka. Då stormännen i det danska riket inskredo, gav kungen, i fruktan för Guds vrede, ärkebiskopen fri och skänkte honom, hans kyrka och efterträdare slottet Aos med Aos stad".

Under Erik Plogpennings regering anläggs ca 1243 ett dominikanerkonvent i Åhus. Kan det ha varit Nordens första universitet som här står på en skylt? Resterna efter svartbrödernas östra klosterlängas västra vägg som ses nedan var ursprungligen 31 meter lång, byggnadens bredd var 9 meter.


Rester efter Aose Closter, invigt ca 1243

År 1252 nämns hospitali Awos, ett sjukhuset för spetälska i Åhus.

År 1262, ur Svenska Familj-journalen 1874:
"Åhus, eller Aosehus, som det ursprungligen hette, omtalas flere gånger i medeltidens handlingar. Vid ett tillfälle angreps och intogs den erkebiskopliga staden af Erik Glipping; men sedan den danska konungen dragit sina färde, reste sig stadens tyska borgare, uppeggade af munkarna och presterna, stormade slottet samt nedrefvo det i grund 1262. Det blef dock sedermera åter uppbygdt. Den föröfvade vandalismen

Stadens sigill från 1200-talet
mot det gamla slottet försonade för öfrigt dessa inflyttade lübeckare genom uppförandet af stadens ännu i dag qvarstående vackra kyrka".

Att Klipping tillsammans med allmogen gick till anfall mot borgen lär ha berott på att ärkebiskop Jakob Erlandsen av den starka Hvideätten ville avskaffa den urgamla Skånelagen. Detta var inte Erlandsens första konflikt med kungamakten, varom man kan läsa här.

Tillbaka

År 1317 befaller ärkebiskop Esger invånarna i Göinge, Gärs och Villands härader samt Lister att de även hädanefter skall utbetala de vanliga allmosorna till hospitalsbröderna i Aoos.

År 1358 fängslas ärkebiskop Jakob Nielsen Kyrning och låses in på Åhus slott. Så dags var slottet i hertigen av Mecklenburgs ägo vilket han fått som tack för den hjälp han givit den unge kungen Erik Magnusson. Jakob släpptes dock ganska snart, för att två år senare komma i kyrkans onåd efter hans våldsamma behandling av domprosten Niels Axelsen. Jakob lär ha lyckats rymma, men dog endast ett par månader senare på Hammershus slott på Bornholm, troligen av pesten.

År 1390 faller enligt Ärkebiskopskrönikan ärkebiskop Magnus Nielsen ner från vindbryggan och drunknar.

Åren 1525 landstiger om senvintern svensk trupp som lätt intar Åhusborgen då borgfogden inte verkar ha gjort något större motstånd. Från fästet gör man sedan räder över Skåne. Året därpå återtar danskarna Åhus.

År 1569 plundras och bränns borgen av en svensk här anförd av hertig Karl. Därefter byggs den inte upp igen utan försvinner delvis i en stor sanddyn varur man sedan grävde fram den på 1890-talet.

Tillbaka

Namnet Åhus kommer av ordet aos, mynning, och hus efter borgen. Men
huvudfåran för Helge å rinner inte längre ut i Åhus utan istället i Yngsjö, detta efter att några bönder därstädes grävt ett antal dräneringsdiken på sina marker. Vid vårfloden år 1775 kom alltmer vatten att rinna i dessa diken, och till slut övergick de till att tillsammans bilda den nya huvudfåran ut till Östersjön. Helge å rinner upp i Rydaholm i Småland.

Skånska Åhus som är beläget sydost om Kristianstad och fyra-fem mil norr om Tommarp och Glimmingehus ses ofta bli förväxlat med Århus på östra Jylland.

 

Se kartan över Danmark


Källor:
Åhus.com
Informationsskyltar i Åhus