Borgeby
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Birgers hus och borgtornet på Borgeby slott som står invid där som
kung Harald Blåtand lät anlägga en trelleborg på 980-talet
Borgeby i Lomma kommun någon mil nordväst om Lund anlades på 980-talet en ringformad trelleborg, belägen ca två km uppströms den då
segelbara Lödde å vilken flyter ut i Lommabukten i Öresund.
Denna borg som troligen uppfördes under Harald Blåtands tid som kung hade en inre diameter om ca 150 meter och var omgärdad av en vattenfylld vallgrav som var ca 15 meter bred. Trelleborgen var belägen ca 300 m väster om de kvarvarande resterna av det senare uppförda slottet som man idag kan se.
Google Maps

Den viktiga vikingatida handelsplatsen Löddeköpinge ligger endast någon dryg km åt nordväst. Där har en vikingatida silverskatt påträffats liksom grophus och, vad man tror, även resterna efter stora långhus. Här planeras nu för uppförande av vad man kallar för en kulturborg på ett 24 hektar stort område där en ringborg på 4.000 m² med tillhörande vallgrav, utställningshall, hotell, restaurang och verkstäder skall byggas upp.


Borgeby ett från söder som det såg ut 1680 efter att ha bränts under skånska kriget,
avbildat av den svenske kaptenen Gerhard Buhrman vid fortifikationsfältstaten.
Borgtornet häråt och Birgers hus där bortom är vad som finns kvar.

Tillbaka

Man tror sig veta att det under 1000-talet förekom tillverkning av mynt här i Borgeby, i Borbi som man tror var det tidigare namnet. Troligen fanns det redan på 1100-talet en stenbyggnad på platsen för slottet.

På 1200-talet uppfördes en befäst borg, och år 1374 omtalas Borgeby som en befäst gård, kung vid den tiden var Valdemar Atterdag. Därpå övergick Borgeby senast år 1410 till ärkebiskopen i Lund, Jacob Gertsen Ulfstand, men brändes av Karl Knutsson Bonde vid hans härnadståg i Skåne 1452. Borgen återuppbyggdes dock tämligen snart - delar av de då tillkomna byggnadsverken finns bevarade i porttornet, det väster därom liggande Birgers hus och Börjes torn i nordost.

Runt slottet fanns en vattenfylld vallgrav med vindbrygga. Efter att man ridit över denna fick man sedan ta sig igenom det kraftiga borgtornet för att komma in på borggården. Där det inte fanns några skyddande husväggar omgärdades borgområdet av en 10 meter hög tegelmur. Det fordom så stolta danska slottet brändes sedan av danskarna under Skånska kriget, år 1678.

 


Börjes torn vars källartak bärs upp av vackra valv. Bortom huset flyter Lödde å
fram med vad som på kartan står som Lilleborg på andra sidan

 

 


Efter att ha ridit över vindbryggan kom man in i denna valvgång
som ledde genom borgtornet och vidare in till borggården

 

 


Stallarna som är byggda av tegel och täckta av vackra halmtak uppfördes
åren 1737-44 under Fredrik Trolles tid och tillhör de äldsta i landetSe en karta över Danmark