Fullösa kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Fullösa vackra kyrka, uppförd under
det första decenniet av 1200-talet
yrkan i Fullösa ligger några km öster om Kinnekulle. Socknen
nämns i skrift redan 1290 då djäknen Anders Sigtryggsson här
i Fullösa lät meddela att hans egendomar skulle tillfalla Jungfrukyrkan i Skara efter hans hädanfärd. Namnet Fullösa tros komma av Forshemsån som tidigare menas ha haft ordet Fuld i sin förled, betydande 'den breda'.

På andra sidan ån finns ytterligare en kyrkplats vilken tros ha övergivits på 1500-talet - Bolum, som också skrevs som Birhem och Birom. Om Fullösa och Bolums skrev P E Lindskog att "En gammal historisk sägen är, att 2:ne oense Systrar byggt 2:ne när intill hvarandra belägne kyrkor, nämnligen Fullösa och Birhem; den är i kyrkoboken antecknad, men man kan ej säga hvad grund den eger". Ett annat Bolum ligger vid Hornborgasjön.

Tillbaka

Fullösa kyrka är i huvudsak murad av tuktad Kinnekullesandsten och består av ett rektangulärt långhus med vidbyggd sakristia i nordost och vapenhus i sydväst. Ingång sker via vapenhuset.
En dendrokronologisk provtagning i takstolens remstycke daterar timrets fällningsår till 1203-05.

Vid en arkeologisk undersökning år 1936 påträffades grundmurarna till ett smalare, rakslutet kor. Koret utvidgades 1741 till nuvarande storlek. De tillfogade byggnadskropparnas datering är oviss. Vapenhuset kan möjligtvis vara senmedeltida, medan sakristian uppförts först efter ombyggnaden av koret.

 

Tillbaka

Pant för hingst

I ett pantbrev skrivet i Köping i september år 1390 fick Torsten Björnsson som bodde på övre gården i Gjösäter i Fullösa socken pant av en Bengt Nilsson för en hingst han köpt av Torsten för 100 Mark i svenska penningar. Panten bestod av Badene i Kvänums socken, Torp och Örslösa i Örslösa socken samt Rågtvet och Bröttorp, båda i Gestads socken på Dal. Hästar var dyra på 1300-talet...

Index över kyrkorna

Karta över området

Källor:
RAÄ
SD
Linde - Ortnamn i Västergötland