Öra kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Öra kyrka med tresidigt kor från så sent som 1820 och torn som stod klart 1914
yrkan i Öra menas av någon märklig anledning ha byggts mot slutet av 1200-talet, men vare sig murar eller annat är undersökta. Den
förmodas också ha varit helgad åt Norges nationalhelgon Olof den helige, död 1030, detta eftersom det i kyrkans ägo finns en bevarad träskulptur av S:t Olof från 1200-talet. I Bebyggelseregistret kan man också läsa att Sankt Olofskyrkor är vanligast i Skåne och på Gotland, men att Olof var Nordens mest populära helgon vid nämnda tid. Liksom andra Olofsbilder trampar helgonet på trollet Skalle, se trästoden som stod i Ornunga kyrka. Skulpturen i Öra anses vara ett av stiftets förnämsta konstverk i sin art, utförd i sträng majestätisk stil med engelsk influens, idag deponerad på Borås Museum. Kvar i kyrkan finns en madonnaskulptur från 1200-talets mitt och en medeltida dopfunt vilken fortfarande används.


En glimt av vad kyrkans dopfunt varit med om...

 


Mariastod från 1200-talet.
en gång vackert målad

 

Tillbaka

År 1583 uppgavs att kyrkan hade "temmeligg starck mur" men i övrigt var "platt fördärvad", och skicket var inte mycket bättre 100 år senare. Med endast dryga tiotalet tiondegivande bönder var inkomstunderlaget ringa. Under 1600-talets andra hälft kom kyrkan dock att få en välbehövlig renovering.

Biskop Rhyzelius skrev på 1700-talet att kyrkan var "...en liten stenkyrka, vid en mil österut ifrån Odh belägen, byggd af grof sten, blev mycket omlagad i min Sal. Faders tid, förrut ganska skröpelig. År 1685 sköt Ryttaren Jöran sönder Socknens enda klåcka, Påskafton, tänkandes sig skjuta en grannqvinna, den han misstänkte för att skola på den afton ärna sig till Blåkulla, ridandes på klåckan; men det narreskottet fick han dyrt omgälla med åtlöje, straff och armod". Klockstapeln såldes vid tornbyggandet och kan idag beskådas i Ramnaparken i Borås. Koret och det förlängda långhuset tillkom år 1820, sakristian på 1830-talet och tornet under åren 1913-14. Öra kyrka är den enda medeltida kyrkan i pastoratet som försetts med torn.

 

Tillbaka

Då kyrkan fick sin nya altartavla skall den gamla som lär ha varit huggen i sten ha sålts till kyrkoherden som lade den till brohäll på sin mark. Denna berättelse kan kopplas till en annan i socknen nämnd "kyrkehäll", en plats man passerade på gamla vägen mellan Öra och Kärråkra. Kan det vara bron som menas? I alla fall skall platsen Kyrkehäll ha varit hemsökt, och det kan lätt tänkas att man var rädd för att det varit orätt att använda altartavlan till brohäll.

På Kyrkogården finns en gravsten som kallas för Svampsten, daterad till år 1716 med huggningar på båda sidor. På en av sidorna står "Soli Deo Glori" - Ära vare Gud i Höjden. "IHS" utläst på latin "Iesom Humanum Salvator" - Jesus, Människornas Frälsare, och sist står det KHD. Detta anses vara initialerna på den begravda där det sista D:et står för Dotter. På den andra sidan stenen finns inskriptionen "Bei Ostat Af Mansas kinbe.." där ett par bokstäver saknas i detta trasiga hörn av stenen. Detta lär inte vara ett europeiskt språk - men vem skulle skriva detta på Öra Kyrkogård år 1716...?Utsikt över området söder om Öra kyrka - bakom kullarna i mitten gick den gamla vägen

 

Tillbaka

För ännu längre sedan

En historia om två bautastenar som är resta utmed vägen är att när man skulle bygga kyrkan visade dessa stenar befolkningens förslag till platsen där kyrkan skulle ligga. Man kunde inte enas, och släpptes två tvillingtjurar lösa från varsin plats. De möttes åter på den lilla kulle där kyrkan idag är belägen.

Utöver detta finns åtminstone två synliga hällkistor, varav den ena ligger på Gamlarps mark och är synlig från vägen. Den andra kallas för "Stamgrava" och ligger på Hallebergs marker på gränsen mot Kärråkra. Över Hallebergs marker går även en gammal hålväg. En ännu väl bevarad gammal ridväg finns på Ekekulla marker. Där finns också två fornlämningar med diskuterad benämning. Om det skall vara gravar eller något som kallas för "linbrunnar" verkar ingen veta.

Kyrkan användes tillsammans med grannkyrkan i Kärråkra vid inspelningen av filmen Änglagård, det var här i Öra som begravningen ägde rum. Bilden ovan visar bakgrunden till begravningsscenen. Några km åt nordväst ligger Broddarp och en knapp halvmil norrut finner vi Jäla kyrka med sitt fantastiska relikskrin.

Källor:
Bebyggelseregistret
Stort tack till Marcus Mellåker för omfattande information!

 

Index över kyrkorna