Stenarna utanför Varnhems klosterkyrka
Tillbaka

Följande skall enligt P E Lindskog stå att läsa på
de båda stenarna vid ingången till Varnhems klosterkyrka:

Norra stenen

Åhr efter Christi bördh 1050 ähr denne Warnhems Kyrkia tillijka medh Klostret först funderadt vordet af då i Sverige regerande Konungh Ingone den Trijdje medh deth nampnet, hvilken ohrt, föruthan all annan härligheet, däraf högt berömdh blefven är, att fyra Konungar, som är Konungh Ingo den Trijdje. Konungh Knut, Konungh Erik den Tijonde och Konungh Erik den Elfte, såsom och Drottningh Rechisa, äro här begrafne, förutan månge flere tappre och förnähme Svenske Män, af hvilka några fåås Monumenter ännu imnes.

På den tijd var Axevaldh Slåt förnembsta Konungasäte i Wästergöthland, som här tverdt öfver ligger, hvarest Konungh Ingo och mäst residerade. Åhr 1394 blef Klostret och Kyrkian af de Danske uppbrendh, i då varande fejd emillan Drottningh Margreta och Konungh Albrecht, men straxt förbättrat igen och vid machthållen, intil tess Konungh Gustaf den Första vår Christeliga Evangeliska Religion inplanta låth, och derigenom Klostret ödelade.

Sedan vardt Klostret och Kyrkian upbrendh i den fejd emillan Konungh Erich den 14 och de Danske. Alt sedan intill år 1668 förföl Kyrkian mehr och mehr, så at een stoor dehl af sjelfva Kyrkiohvalfven, halfva söder sidan af väggarna, alla Konungzkohrerna vore nedfalne och ruinerade, och denna Kyrkia altså nästan som ödelagdh och sin total undergång närmast.

 

Södra stenen

Åhr 1668 begyntes Kyrkian åther att upbyggas och repareras, som skedde under den Stoormächtigste Herres och Konungs, Konungh Carl den Ellftes Regementhe, och igenom den Högvälbohrne Herre H. Magnus Gabriel Dela Gardie, Sveriges Rijkes Rådh, Rijckz-Cantzler, så och Laghman öfver Wästergöthlandh och Dahl, Grefve till Läcköö och Ahrensborgh, Frijherre till Eekholmen, Herre till Hapsahl, Magnushof, Höentorp och Wennegarn, &c. Så och dess högelskeliga Gemål, den Durchleuchtige Högtbome Furstinna och Fru, Fru Maria Euphrosina, bohren Phaltz-Grefvinna till Rhein i Beijeren, hvilka, til störste dehlen igenom egen försorg och kostnadt, henne låtit fullkommeligen och mångestädes af grunden reparera, efter deth skick och anseende, som hon i förra dagar haft hade, begåfvat och Kyrkan mädh tohrn, sägervärke, så och mädh fönster, och alt innandöme i Altare, predikstohl, årgor, stolar och til alla ornamenter, som deth nu finnes: Altså blef denna Kyrkiobyggningh fullkomnatt anno 1671.

 

I en fotnot står att när stenarna sattes upp var man glad i att nämna fler kungar än vad som verkligen funnits - Inge den tredje är egentligen den förste Inge, alltså Inge d.ä.

Tillbaka