Edsholm
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Ett hörn av fogdeborgen Edsholm i Grums som lyckats trotsa tidens tand

Vänerns norra del några mil väster om Karlstad låg en gång Edsholms slott vackert beläget ute på en liten ö vid det som numer kallas för Slottsbrosundet, strax söder om Grums. Enligt lokala sägner skall här
ha funnits en borg redan på 700-talet där den elaka fru Rangela skall ha krävt tull. Edsholms borg byggdes sedan upp under 1300-talet på samma plats, förmodligen av marsken Erik Kettilsson Puke.

Huvudbyggnaden var uppfört av gråsten, två våningar hög med upp till två meter tjocka murar, även innehållande källare med valvtak.
Dess mått var 25 x 17 meter och den var byggd som en s.k. näsborg, tydligt uppdelad i en huvudborg av sten och en förborg med byggnader av trä.
Huvudborgen har förmodligen rymt ett magasin och bostadsutrymmen för borgherrens familj.

Inne i förborgen har man påträffat lämningar efter fem hus. Ett av dessa var ett knuttimrat stall som var sammanbyggt med en skrivarstuga uppförd i korsvirke. Övriga hus, även de korsvirkeshus, utgjordes av en manskapsbarack, en sovstuga för borgbesättningen, ett hantverkshus och ett förmodat bostadshus. Valet av korsvirke som byggnadsteknik är anmärkningsvärd eftersom denna teknik inte hör till de lokala byggnadstraditionerna.

Tillbaka

Det finns flera indikationer som pekar mot att borgbesättningen har bestått av utländska knektar, bl.a. valet att uppföra husen i korsvirke. Däremot har de från skriftligt källmaterial kända borgherrarna oftast varit svenskar. Vid arkeologiska undersökningar har en mängd fynd av vapen- och rustningsdelar hittats, men även vardagsföremål som spelbrickor, tärningar och vinkrus.

Till skillnad från Saxholm där borgbesättningen förefaller ha bestått av borgherrens utvidgade hushåll förefaller besättningen på Edsholm ha varit tydligt uppdelad mellan borgherrens hushåll i huvudborgen och knektar samt övrig underhållspersonal förlagda till förborgen.

Edsholm var en fogdeborg, och borgbesättningen hade bl a ansvar för skatteuppbörden. Till Edsholm hörde också en ladugård som låg i slottets närhet. Denna skall under 1400-talet ha byggts om till en herrgård, men idag ligger ett pappersbruk på dess forna belägenhet.

 

Tillbaka

Edsholms borg finns omnämnd i ett medeltidsdokument daterat den 31 mars 1397. Det är ett kvitto som skrevs här i borgen, rörande en donation av smycken från fogdefrun till Vadstena kloster.

På borgen bodde de kungliga fogdarna fram till Engelbrektsupproret år 1434 då det brändes ned under Peder Ulfsson Roos. Den siste hövitsmannen var riddaren Herman Gisler.Utsikt från Edsholms borgruin över infarten mot Grumsfjorden,
till höger syns en bunker uppförd under andra världskriget


Läs lite ur Nordisk familjebok om när Värmland styrdes från Västergötland på 1300-talet, med hjälp av fogdar på Amneholm och Edsholm.

 

Källor, bl.a.:
Nordisk familjebok, Uggleupplagan
Grums kommuns hemsida
Eva Svensson

Läs lite om borgar