Götavirke
Uppdaterad den 23 juli, 2008
Tillbaka


Götavirke vid Hageby gård, Östergötland

ellan sjöarna Asplången och Lillsjön en knapp mil väster om
Söderköping byggdes runt år 800 en ca 3,5 km lång försvarsvall

som löpte i nord-sydlig riktning. Det är idag inte mycket som återstår att se av detta en gång tämligen imponerande bygge från den tidiga vikingatiden, men vid Hageby gård söder om Västra Husby kan man följa vallen på en sträcka av närmare 500 meter.


Rester efter försvarsvallen Götavirke där den leder förbi Hageby gård
och fortsätter utmed vägen mot Husby som anas borta vid skogen

 

Tillbaka

Till skydd mot öster

Götavirke byggdes för att skydda det inre av Östergötland från anfall som skulle kunna komma landvägen österifrån. Emot vilka detta skydd skulle behöva anläggas är dock oklart, kanske var det Frankerrikets utbredning som oroade.

Troligen fanns det en pålspärr i viken Slätbaken i höjd med Stegeborg redan vid denna tid, vilken gjorde att vattenvägen in mot Roxen var spärrad (se kartan över Östergötland). Men mellan Asplången och söderut till dagens Lillsjön låg landvägen öppen, och det var här man byggde Götavirke. Söder om Lillsjön fanns stora och svårforcerade kärr och sjöar medan det i norr fanns flera fornborgar som anses kunna ha utgjort en del av Götavirke.

Här i Hageby har man vid en arkeologisk undersökning funnit vad man tror varit en skytteplattform varifrån man både haft en god utsikt men också kunnat försvara vallen. Säkert har det funnits sådana plattformar eller kanske t.o.m. torn på jämna avstånd utmed hela vallens längd. På insidan i väster anar man att det löpt någon form av trupptransportväg. Där Götavirke passerat sänkor i landskapet tror man att vallen kompletterats med vallgravar på samma sätt som man gjorde med försvarsvallarna nere i Europa.


Vallen bestod av två parallella stensträngar där man fyllde jord emellan och täckte med torv på toppen. Högst upp reste man sedan spetsade träpålar som utgjorde palissaden.

Utmed vallen finns flera gravfält och bosättningar vilka mycket väl kan vara lämningar efter dem som bevakade vallen, sådana platser anses ha funnits i Hylinge i söder, här i Hageby och i Sandhem i norr.


Här ser man resterna efter Götavirke där vallen löper från Hageby gård norrut mot Husby,
på höjden till vänster i bilden ovan ligger ett gravfält som tros vara från samma tid

Götavirke har med hjälp av en C14-datering här vid Hageby daterats till omkring år 800, dvs tidig vikingatid. Sedan finns det fortfarande de som säger att Götavirke är långt mycket äldre än från 800-talet...

Längs med Götavirke menar man att de kungar som gav sig ut på eriksgata skall ha ridit fram på sin väg från Söderköping mot Linköping, via Dömestad där vägen tros ha vikit av mot Hylinge.

Försvarsvallen Götavirke är den enda i sitt slag i Sverige, men Lindskog skrev i början av 1800-talet att traditionen hävdade att det en gång skall ha funnits en enorm vall som löpt mellan Vättern och Vänern... Läs här.

 

Tillbaka

Danevirke och Offas dyke

Götavirke var en försvarsvall av samma typ som den ca tre mil långa Danevirke på södra Jylland som byggdes i tre olika faser med början mot mitten av 700-talet och fram till mitten av 900-talet (där det f.ö. också finns ett Husby).
Extern länk till dannewerk.de

Även Offas dyke (Offas dike) som löpte mellan Mercia och Wales har ett liknande utseende, men med hela 13 mils längd på vallarna och enligt traditionen byggd under 700-talet av kung Offa.
Extern länk till Offa's Dyke Association

* * *

 

 

Tillbaka

Gudmunds minnessten


Runsten Ög 176 i Karlslund i Skärkind socken


Skardi reste denna sten efter Gudmund, sin fader


Gudmunds sten i Karlslund, beläget ca 7 km rakt väster om Götavirke.