Väring
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Gravfältet i Väring - hemlighetsfullt, outforskat,
övervuxet och därmed knappt synligt...
amnet Väring är kittlande. Väringar kallades ju de vikingar som med båt seglade ner till det bysantinska riket och där tog sold som
kejsaren av Konstantinopels livvakter. Platsen Väring återfinner man ett par mil norr om Skövde och söder om Götlunda - i "Odenland". Här finner man strax öster om väg 200 ett gravfält från yngre järnåldern, beläget endast några hundra meter norr om Värings kyrka som återuppbyggdes år 1811 "i stället för den gamla och förfallna Moderkyrkan Wäring", som Lindskog skrev. Möjligen återstår murar från den gamla kyrkan i tornet.

Gravfältet är idag uppdelat i tre delar pga idoga bönders arbete, men här finns ännu ett hundratal gravar kvar. Av dessa är 27 högar, ca 65 runda stensättningar, en kvadratisk dito, tre resta stenar och två treuddar.

De äldsta gravarna är de flacka stensättningarna som är belägna högst upp på kullen, tillkomna under den tidiga järnåldern, medan de flesta härrör från vikingatiden. Måhända kan Väring vara en länk i hur de västgötska liljestenarna med sina ornament kommit till - dessa menas ju kunna vara hämtade söderifrån av hemvändande vikingar...

Tillbaka

 


En ristad trekant, belägen i diket alldeles invid
väg 200 - gammal ristning eller en modern mätpunkt...?

 

Tillbaka

Guldfyndet i Bankälla

På en äng tillhörig Jakobsgården i Bankälla by några km nordost om Väring fann man år 1738 ett stort guldfynd bestående av 11 ringar som tillsammans vägde 1.742 g, härrörande från folkvandringstid. Även i Bankälla finns tecken på odensdyrkan genom gravhögarna Odens hög och Lilla Orshögen.

P E Lindskog:
"På denna bys egor, i en beteshage, som går intill Sjön Östen, gjordes den 9 Jun. 1738 om aftonen ett märkvärdigt fynd i jorden. En tjenstedreng, Anders Pehrsson, hade gått ner till denna hage, att se efter sin husbondes hästar. I det samma kommo äfven 4 Pigor, för att i sjön taga kräftor med bloss; men som detta ej lyckades, och de blifvo våta, uppgjorde de en liten eld för att torrka sig.
Härunder sparkade Drängen under en liten stenhäll, som låg i lösa sanden, på hvilken i fordna tider hade legat en stor sten. Och då han sedan tog ned i sanden fann han 2:ne stora Guldringar.
Pigan Kerstin Bengtsdotter tog nu djupare ned och fann 9 små ringar. De andra Pigorna blefvo rädde, sprungo sin väg och bådo Anders och Kerstin kasta ringarna i sjön.
Men desse följdes åt hem, med utlåtelse; I Guds namn taga vi ringarne med oss, och låtom oss vara ihop, om något ondt skulle hända.
Hela fyndet utgjorde 131 lods myntvigt. Det inlöstes af Kronan och förvarades i Antiquitets Arkivet. De, som hittat det, fingo, enligt Lag (M.B. 48:2 §) halfva värdet, utgörande för Drängen 2,299 och Pigan 1,371 D:r k:mt. Guldet, som ofta stiftat ägtenskap, gjorde det äfven här. Drängen och Pigan gifte sig med hvarann, och köpte ett halft Rusthåll, Nohlgården i Snarfva by i Flistad Församling".

"Wid Bankälla by, på en högd, kallad Korsbacken, synas lämningar efter 3 Domaresäten, ej långt från hvarandra. Af det ena äro qvar 7 stenar, af det andra 9, men af det tredje blott hålor i jorden efter 12 stenar, som blifvit bortförde".

 

Tillbaka

Bjästad slott

Lindskog lämnar också rapport om Hagestad som ligger öster om Bankälla:

"På Hagestads egor finnas ännu lämningar efter ett urgammalt Slott, Bjästad kalladt, hvilket varit ganska fast både i anseende till belägenheten och byggnaden. Nu (år 1814) är det med ung granskog, som kallas Bjässta Backen, öfverväxt. Lämningarne se ut som en gammal förfallen stengärdesgård".

"I negden häromkring synas åtskilliga Ättehögar, af hvilka Konungs Kulle är i synnerhet märkvärdig. Den är liten, rund, på alla sidor jämn och om sommaren med gräs beväxt. På dess högsta spets står en liten knurfvig ek".

 

Källor:
Skylt vid gravfältet i Väring
P E Lindskog
Västergötlands hembygdsförbund