Åke Hansson Natt och Dag
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Ättevapen för ätten
Natt och Dag

 

Om huru Åke blev tillfångatagen vid Elfsborg 1502

Hämtat ur
Berättelser ur den svenska historien

En morgon medan allt låg i sin djupa sömn, väcktes hertig Christian plötsligt af en bland sina närmaste män, Knut Gyllenstierna. Han omtalade, att fienden var tätt utanför lägret. Christian kastade på sig kläderna och skyndade ut.

Det var en töcknig morgon, men man kunde dock från en höjd se en afdelning ryttare, och just nu blåstes det till anfall. Det var Åke Hansson och hans folk.

Åke Hansson var, som vi veta, af samma slägt som Svante Nilsson och sonson af Engelbrekts mördare.
Han var en af de tappraste riddare och tillika af ett öppenhjertigt och ädelt sinnelag och hatade danskarne fullt ut lika mycket som någon bonde, så att man lika gerna dröjer vid hans minne, som man vänder sig bort från
farfaderns.

Tillbaka

Han stod med något krigsfolk ej långt från Elfsborg, då han fick höra om Christians framfart och att han slagit läger vid det afbrända slottet. Han beslöt genast att tåga dit och byta svärdshugg med fienden. Tidigt denna morgon hade han fått det danska lägret i sigte.
Det låg en stark dimma öfver trakten och derigenom hade hans tåg underlättats, men också deraf att danskarne ansågo sig så säkra, att de föga vårdade sig om en ordentlig vaktgöring. De för natten utställda vakterna hade redan lemnat sina poster och morgonvakten hade ännu icke ryckt ut, då Åke Hansson ankom med sina ryttare.

Han hade ridit förut med ryttarne och öfvervägde just, om han skulle anfalla utan att afbida fotfolket, då han fick ögonen på en bonde, som helt nära betade sina hästar. Denne lät han föra till sig.
Bonden hade aftonen förut varit i danska lägret med lifsmedel, och på Åkes frågor svarade han, att danskarne nu lågo i sin djupaste sömn. Då beslöt Åke Hansson att genast anfalla utan att invänta fotfolket.

Tillbaka

Man lade derefter icke synnerligt märke till bonden, utan denne lyckades kasta sig upp på en af sina hästar, och innan någon visste ordet af, hade han ilat derifrån. Han red i sporrsträck till danska lägret.
Här mötte han Knut Pedersson Gyllenstierna, som städse plägade stiga tidigt upp om morgnarna och trogen sin vana nu gjorde en rond omkring lägret. För denne berättade bonden hvad han hade sett, och ögonblicket derefter skyndade herr Knut till konungasonens tält och väckte honom med underrättelsen om den öfverhängande faran.

Men Åke Hansson och hans ryttare redo lika fort som bonden. De kommo upp på en höjd, hvarifrån de kunde öfverskåda hela danska lägret. Det var väl just som bonden talade med Knut Pedersson. Här stannade herr Åke ett ögonblick och befalte sin trumpetare blåsa till anfall. Trumpetaren dröjde, liksom om han velat lemna sin tappre herre tid att bättre betänka, hvilket gynsamt tillfälle han här läte gå sig ur händerna. Men Åke Hansson blef het och hotade att ränna den första pilen genom trumpetaren, om han icke löde. »Det höfves icke» sade den ärlige riddaren »att öfverfallen konungason, och så många tappra krigare med list och svek!» Då blåste trumpetaren och ljudet flög öfver ängen in i det danska lägret, der folket rusade yrvaket upp ur sina bäddar.

Tillbaka

Som en ljungeld störtade den svenske riddaren och hans ryttare framåt och inträngde i det fiendtliga lägret. Här kommo de ända fram till ett tält, som tillhörde Otto Rud, anföraren för fotfolket. Men nästan i samma ögonblick, som herr Åkes trumpetare blåste till anfall, började larmtrumman gå i danska lägret, och banerföraren skyndade fram och uppstälde hufvudbanéret midt i lägret, för att folket måtte hafva någon ledning, hvar det skulle uppställa sig, när det skyndade till från alla håll.
Derför var redan en ansenlig styrka samlad, när de svenske ryttarne kommo in i lägret, och en häftig strid uppstod framför Otto Ruds tält. Allt eftersom fienden hann samla hela sin styrka, blef öfvermakten för stor, och ändamålet med det plötsliga anfallet förfeladt.

Då ville svenskarne draga sig tillbaka, men detta var ej mera någon så lätt sak. De kullridna tälten och jordhyddorna bildade nu lika många hinder i deras väg. Många föllo derför redan inom lägret och de, som kommo ut, förföljdes på den öppna slätten med yttersta häftighet af Christian. Herr Åke sjelf blef fången.

Läs efterföljande berättelse som handlar om fästet Olsborg vid Bullaren

 

Tillbaka

År 1506 hade ett nytt krig blossat upp mellan Danmark och Sverige. Skåne drabbades av ett nytt svenskt mordbrännartåg. Åke Hansson Natt och Dag, som lär ha sagt att han "hatade skåningarna av hela sitt hjärta" hade blivit frigiven av dansken, och bryter nu in i Skåne och härjar varvid bl.a. Vä plundras och bränns.

 

 

Ätten Natt och Dag fanns redan år 1280.
Hemsida för ätten Natt och Dag