Olav

Dansk regentlängd ca 700 - 900-tal
- I skymningslandet mellan dikt och verklighet -
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Efterföljande danska kungar, 900-tal - 1523

 

Tillbaka

Ivar Vidfamne

Kung 600 eller 700-tal
Levde ?

Ivar Vidfamne var kung av Svitjod, Norge, Danmark och delar av England på 600 eller 700-talet, från början ev. kung av Skåne. Han skall vara en son till Halvdan snälle av Skjöldungaätten, och är omskriven av Snorre Sturlasson.

Ivar lär ha erövrat sveaväldet efter att ha bränt Ingjald Illråde inne, för att sedan lägga hela Norden inklusive Danmark under sig. Väl på tronen startade han ett hämndkrig mot Ingjald Illråde och hans dotter Åsa. En variant av slutet på detta krig är att Ingjald och Åsa lät bränna sig inne för att inte hamna i Ivars Vidfamnes händer, varefter Ivar skall ha lagt hela sveaväldet under sig. Hans välde utökades också snart med övriga danaväldet och en stor del av Saxland (norra Tyskland) och de baltiska kustländerna (som då kallades för "Österriket").

Ivar Vidfamnes dotter Aud berättas ha varit gift med lydkungen Hrørek i Lejre, och i detta äktenskap föddes sonen Harald, som senare skulle bli berömd under tillnamnet Hildetand. När Ivar så fått kännedom om detta sägs han ha blivit mycket vred och avseglat österut med sin flotta. Under sin härfärd mot Gårdarike skall han ha träffat sin fosterfar Horder i Karelen vid Finska Viken. Horder sägs här ha uppläxat Ivar Vidfamne för hans grymhet, svekfullhet och makthunger. Ivar skall då ha blivit så upprörd, att han sprungit överbord mot Horders skepp för att försöka komma åt denne. Han missade emellertid språnget och hamnade i vattnet och drunknade. Efter Ivar Vidfamnes död splittrades också det första storriket i Nordens historia. Ivar Vidfamne ska ha omkommit år 695.

 

Tillbaka

Agantyr

Kung ca. 720

Omnämnd av den samtide biskopen Willibrord av Utrecht

 

 

Tillbaka

Harald Hildetand

Levde ca 690-770
Kung ?

Harald Hildetand var son till kung Hrörek av Lejre och Ivar Vidfamnes dotter Aud Djupaudga, enligt uppgift uppväxt i Gårdarike. Harald sägs ha fått sitt tillnamn efter stridsgudinnan Hild.
Efter Ivar Vidfamnes död sägs Harald ha återvänt från Gårdarike till Skåne där han blott femton år gammal blev kung av Danmark. Han skall under sin sin regeringstid återsamlat han sin morfars stora rike, och mer därtill.

På sin ålders höst uppges han ha satt en frände (släkting), Sigurd Ring, till lydkung i Sveaväldet. Det skar sig dock mellan Harald och Sigurd, vilket mynnade ut i det väldiga Bråvallaslaget.

Indikationer på Haralds storrike kan man också finna i sagorna som omtalar varifrån hans kämpar kom. Där fanns folk från hela Danaväldet, Gårdariket ända till Könugård (Kiev), Saxland, Slesvig, Frisland, Island, Livland, Vendland, sveaväldet och östra Norge. Det gick emellertid illa för Harald Hildetand, som förlorade slaget och själv stupade efter att han fått en klubba i skallen. Bråvallaslaget blev också slutet för det andra storriket i Nordens historia.

Om Harald i Ynglingasagan

 

Tillbaka

Sigurd I Ring

Omnämnd 777-798

Sigurd Ring skall ha varit kung av Sverige och Danmark, enligt somliga med säte på kungsgården GumKinnekulle i Västergötland. Han var en son till Randver av Svitjod och satt som lydkonung i Sverige under sin halvfarbror Harald Hildetand.
Sigurd stred mot kung Harald och besegrade honom i slaget vid Bråvalla. Han var gift med Alfhild, dotter till en kung Alf.
Som gammal skall han blivit förälskad i Alvsol av Vendsyssel, varför han stred mot hennes bröder och besegrade dem, men sårades svårt i striden. Alvsol hade emellertid redan dödats med gift före striden för att inte hamna i segrarens händer. Han skall ha omnämnts som kung över Danmark eller en del därav i frankiska annaler åren 777, 782 och 798.

Sigurd Ring lät sig tillsammans med den döda Alvsol och hennes döda bröder bäras ombord på sitt skepp. Sedan han låtit antända skeppet styrde han ut detta till havs och försvann i lågor och vågor. Sigurd Rings efterträdare på tronen blev hans son Ragnar Lodbrok.

 

Tillbaka

Ragnar Lodbrok

Kung ?

Ragnar Lodbrok efterträdde sin far Sigurd Ring som kung över svearna. Vid denna tid hade riket krympt till att endast bestå av Västergötland. Men på kort tid återskapade Ragnar Lodbrok det rike som hans far en gång ärvt efter sin morbror Harald Hildetand. Ragnar Lodbrok gjorde härfärder till både Frankrike och England.

Läs mer under sveakungarna.

 

Tillbaka

Sigurd II

Kung ca 794-803
Levde ?

 

Tillbaka

Godfred

Kung efter 798
Levde ?-810

Godfred skall ha varit en son till Randver och efterträdde sin bror Sigurd Ring. Mördad av sin tjänare år 810. Därefter rådde inbördeskrig i danariket mellan hans brorsöner Sigurd, Anulo och Hemming, en strid som underblåstes av frankerna.

 

Tillbaka

Osmund Olufsen

Kung över Skåne i början av 800-talet
Levde ?

Osmund Olufsen, även kallad Urmund, var en son till Oluf Frøkne. Om Osmund berättas att han var kung över Skåne under början av 800-talet och bl.a. utkämpade ett blodigt sjöslag utanför Vitaby på Österlen mot den danske jarlen Ragnar Lodbrok.

 

Tillbaka

Sivard

Kung i Skåne i början av 800-talet
Levde ?

Sivard har även han omnämnts som skånsk kung under början av 800-talet. Saxo Grammaticus skriver att han förlorade Skåne och Jylland.

 

Tillbaka

Hemming

Kung ca 810-812
Levde ?-812

Hemming skall ha varit kung i Hedeby mellan 810-812. Han var en brorson till Godfred och tros ha haft makten i Danmark under dessa två år.
Sannolikt har såväl han som föregångaren Godfred varit kungar över hela Danmark, eftersom det vid fredstraktaten från år 811 mellan Hemming och Karl den Stores frankiska rike bland de danska sändebuden uppträder en man som uttryckligen anges som skåning "Osfrid de Sconaowe" (dvs Åsfrid av Skåne), och att fredsförhandlingarna var förlagda till Ejderen på södra Jylland. Hemmings död 812 skall ha blivit startskottet till våldsamma oroligheter och maktkamper över hela Danaväldet.

 

Tillbaka

Knud I

Kung ?
Levde ?

 

Tillbaka

Reginfred

Kung ca -814
Levde ca -814

Reginfred omtalas i frankiska annaler som kung över Danmark eller en delar därav i början av 800-talet, och att han dog 814.

 

Tillbaka

Harald Klak

Kung ca 812-813, 826-827
Levde

Harald Klak var en av personerna som medverkade i striderna om den danska kungamakten efter kung Hemmings död 812. Kung Godfreds söner sägs ha fördrivit Harald ur riket 813.
Harald återvände emellertid till Danmark med bistånd av den frankiske kejsaren Ludvig den fromme, och sägs därefter ha blivit medregent över riket tillsammans med Godfredssönerna, alternativt själv ha regerat en del av riket. Harald tvangs emellertid snart återigen att söka hjälp hos kejsar Ludvig vilken eftersträvade att lägga Danmark under sitt välde. Ett sätt kunde vara att kristna landet och lägga det under kyrkans makt, och Harald fick hjälpen mot att han övergick till kristendomen.
Efter att Harald 826 låtit döpa sig själv jämte ett par hundra daner i Mainz av ärkebiskop Otgar, återvände han till sitt hemland tillsammans med Ansgar, som skulle hjälpa Harald att införa kristendomen i Danmark. Men återkomsten till Danmark skulle visa sig bli blott en kortvarig visit - redan 827 fördrevs han ur riket av Godfredssönerna.

 

Tillbaka

Ragvald Jarl

Kung runt 860
Levde ?

Ragvald Jarl skall ha varit hövding över större delen av Skåne och Halland runt år 860.

Tillbaka

Hårek den gamle

Kung ca 827-854
Levde ?

Tillbaka

Hårek den yngre

Kung ca 854-870
Levde ?

 

Tillbaka

Sigfred

Kung
Levde

Sigfred lär vara omnämnd i frankiska annaler som kung över Danmark, eller delar därav omkring år 873.

 

Tillbaka

Halvdan

Kung runt 873
Levde ?

Halvdan omnämnes i frankiska annaler som kung över Danmark eller åtminstone delar därav år 873.

 

Tillbaka

Haareg

Kung -883
Levde
?

 

Tillbaka

Helge

Kung under 890-talet
Levde

Helge nämns av Adam av Bremen som kung över Danmark eller delar därav under 890-talet.

 

Tillbaka

(Den svenska dynastin ?)

Oluf

Nämnd på 890-talet
Levde ?

Oluf skall enligt Adam av Bremen ha varit svensk och Helges efterföljare på den danska tronen. Vissa forskare har kallat tiden under Oluf, Gnupa, Gurd och Sigtryg för den svenska dynastin! Oluf skall ha försett Hedeby (vid Slesvig) med den första vallen.

 

Tillbaka

Gnupa och Gurd

Nämnda 909-919
Levde ?

Var enligt Adam av Bremen Olufs söner som övertog makten efter hans död. Gnupa finns omnämnd på en runsten, se nedan.

 

 

Tillbaka

Sigtryg

Kung ?
Levde ?

Adam av Bremen skrev att en "Sigerich" (Sigtryg), fördrevs av Hardeknud från "Northmannia" (sannolikt Norge eller Normandiet). På runstenar i Hedeby uppträder Gnupa och kung Sigtryg, där Sigtryg på Gottorpsstenen nämnes som Gnupas son.


Ásfríðr gerði kuml þau ept Sigtryg,
son sinn ok Gnúpu.

(DR 2)

 

Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir Óðinkárs,
ept Sigtryg konung, son sinn ok Gnúpu.
Gormr reist rúnar.

(DR 4)


Stenarna finns på ett museum i Kiel


DR 4

 

 

Tillbaka

Hardeknud

Kung ?
Levde ?

Hardeknud från "Northmannia" (sannolikt Norge eller Normandiet, ej att förväxla med Knud den stores son) fördrev Sigtryg, okänd regeringstid. Möjligen kan han ha varit far till Gorm den gamle.


Efterföljande danska kungar, 900-tal - 1523