Lagman Birger Persson av Finstaätten
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

 

en Tiundaländske lagmannen Birger Persson (Petersson) av Finstaätten omnämnes för första gången i hävderna år 1280. Hans

farfar lär ha varit Israel Jorsalafare, född på Skederid i Finsta, död före 1269.

År 1283 köpte Birger en del av Finsta, beläget någon mil väster om Norrtälje, och 1301 skänkte Magnus Ladulås honom ytterligare mark här som tack för lång och trogen tjänst. År 1317 köpte Birger ännu en del och kom därmed förmodligen att äga hela Finsta. Birger tillhörde skaran av landets största jordägare och hade förutom egendomar i Uppland också gårdar i Närke, Östergötland och Småland.

Birger var riddare och blev utsedd till riksråd mellan åren 1285-1291. År 1293 var han lagman i Tiundaland. Det var denne Birger Persson som år 1293 var den som stod bakom insamlandet av de tre folklanden Attundaland, Tiundaland och Fjädrundalands forna lagar till en gemensam lagbok - Upplandslagen. Denna togs i bruk år 1296, och för dess lagsaga blev Birger den första lagmannen.

År 1303 fick Birger tillsammans med ärkebiskopen och Andreas And i uppdrag att fungera som skiljedomare mellan kung Birger Magnusson, vilkens man Birger Persson var, och hertig Erik Magnusson i en tvist om några uppländska gårdar, ett trätoämne som till stor del låg bakom de kommande brödrastriderna som sedan utbröt år 1304.

Som upplands lagman och stor jordägare hade Birger Persson en ledande roll under dessa strider. Uppgörelsen år 1308, då kung Birger återfick sin frihet efter att ha varit inlåst på Nyköpings hus, medförde dels att riket delades, men också att Birger kom att gå över till hertigarnas parti där han snart blev den kanske mest betrodde anhängaren. Han lånade dessutom ut en hel del pengar till de båda bröderna.

 

Tillbaka

Familj

I Birgers första gifte hette hustrun Kristina Johansdotter och var av Elofssönernas ätt, men troligen hade de inga barn ihop.
Det andra giftet var med Ingeborg Bengtsdotter av Folkungaätten. Tillsammans fick paret sju barn - sönerna Peter och Bengt som båda dog unga, därpå Israel och sedan Ingrid och Margareta som också de dog i unga år. Därpå följde Katarina och så minstingen Birgitta som föddes år 1303.

Dessa båda sistnämnda kom att gifta sig med sönerna till Gudmar Magnusson av Loholm i Västergötland - bröderna Ulf och Magnus Gudmarsson.
Dubbelbröllopet stod på Finsta gård i september 1316, varefter Katarina och Magnus bosatte sig på Loholm och Birgitta och Magnus flyttade ihop på Magnus släktgård Ulvåsa. Birgitta skulle komma att bli känd som den Heliga Birgitta.

Birger Persson avled den 3/4 1327 och begravdes i Uppsala domkyrka.
Måhända att texten om att upplänningarnas plats för delaktighet i kungaval skulle vara förlagd till Mora sten, vilken infördes i lagtexten samma år, var något av det sista han gjorde.

 

 

Tillbaka

Birger Perssons första lagar

ur
Berättelser ur den svenska historien

Birger Pedersson (Persson) var lagman i Tiundaland, en högt ansedd och mäktig man, och på begäran af alla dem, som bodde i de tre folkländerna, infann han sig hos konungen och anhöll, att man måtte råda bot på de brister, som funnos i den gamla lagen.

Thorkel (Torgils) Knutsson tog lagmannens anhållan i noggrant öfvervägande. Han fann dock det riktiga i densamma och uppdrog derför åt lagman Birger att med de tre förståndigaste männen ur hvartdera af de tre folkländerna granneligen efterforska, hvad som var gammal lag och hvad som borde i ny sättas. Dock borde icke utan skäl en gammal lag omskiftas och icke mot skäl och rätt ny stiftas.
Birger Pedersson utsåg nu de män, som tillsammans med honom och under hans ledning skulle omarbeta lagen. De togos bland så väl presterna som adeln och de sjelfständiga, jordegande bönderna, samt dertill de kunnigaste af ortens domare.

Tillbaka

De femton mäktige

Från Tiundaland nämnde han sålunda bland presterna domprosten i Upsala mäster (magister) Andreas, bland riddarne Röd Kjeldorsson, höfvidsman på Stockholms slott, och Bengt Bosson, den år 1289 aflidne erkebiskop Magnus Bossons broder; slutligen ur bondeklassen Ulf Lagmansson, Hagbard af Söderby, Anders af Forkarlaby och Thorsten af Sandbro eller Sambro.

Från Attundaland Filip Röde af Runby, Håkan Attunda lagman, Eskil Skjalghe, Sigurd, domare och Johan Gasabogh. Från Fjerdhundraland Ulf af Ödnestad, Götrik och Ulrik, domare.

Desse voro inalles femton män, alla af mycket anseende, rike och mäktige.
Mäster Andreas var broder till Tiunda lagmannen Israel Andersson (And) till Vik, som dog år 1294, och Birger Pedersson var dennes efterträdare i embetet. Sin titel af magister har troligen herr Andreas fått i Paris, der, som vi veta, många Svenskar denna tid studerade. Han har förvärfvat sig ett godt namn såsom en vetenskapens synnerlige vårdare och beskyddare, och synes sjelf hafva besuttit en för sin tid ovanlig lärdom.

Oafbrutet och med kraft trädde de nämnde männen till sitt vigtiga arbete och förde det lyckligen igenom. Det nya, som tillkom, skulle naturligtvis vara hvad som härflöt från kristendomen, lagstadganden i afseende på kyrkan och folkets förhållanden till densamma. Likaså intogos Erik den heliges, Birger jarls och Magnus' lagstiftningar.

Tillbaka

Lagen stadfästes 8:nde dagen efter S:t Stefans dag 1296

När arbetet var fullbordadt, lystes ut ting, och der blef den nya lagen uppläst och antagen. Det var år 1296. Året derpå den åttonde dagen efter S:t Stefans dag blef den af konungen stadfästad.

Birger Pedersson hör till den i våra häfder så berömligt framstående Finstaätten. Vi veta, att lagman Birger var gift med Ingeborg, dotter af lagman Bengt i Östergötland och hans husfru Sigrid den fagra. Dessförinnan var Birger Pedersson gift med Christina Ängel, en dotter af Johan Elofsson. Birger Pederssons efterkommande utmärkte sig vid många tillfällen, så väl under folkungakonungarna som under unionstiden och framgent.

Tillbaka

Inköpslista för Birger Perssons begravning

Om Birger Pederssons historia få vi tillräcklig kännedom af den allmänna, ty han var en man, som kraftigt ingrep i händelsernas gång. För att lemna ett bidrag till sedernas historia för dessa tider vilja vi blott ur beskrifningen om hans begrafning anföra, att vid det tillfället förbrukades af utifrån införda kryddor, saffran, kummin, ingefära, paradiskärnor, kanel, galanga (peppar), anis; vidare russin, mandel, risgryn, olja, humle, pors och, hvad man minst af allt skulle tro, socker. Dock inköptes endast 4 skålpund socker, men deremot 90 skålpund mandel och 105 skålpund risgryn.


Ur Läsebok för folkskolan 1899
Birger Persson och Ingeborg Bengtsdotter,
den heliga Birgittas föräldrar
Stenen beställd i Frankrike

 

Källa: Berättelser ur svenska historien, första bandet
Läsebok för folkskolan 1899