Mora stenar på Mora äng
Uppdaterad den 1 december, 2008
Tillbaka


En 1600-talsavbildning gjord av Johannes Schefferus
Södermannalagen lär det stå att läsa: "Landen tarva konung. De tre folklanden, det är Tiundaland, Attundaland och Fjärdundaland, skola med allt Sveariket råd på Mora först taga konung".
I en tid då kungamakten inte gick i arv, utan bestämdes genom val av folkmenigheten, valdes och utropades den nye kungen vid tingsplatsen på Mora äng belägen sydost om Uppsala på gränsen mellan Attundaland och Tiundaland. Men det infördes inte i lagtexten förrän år 1327, av den uppländske lagmannen Birger Persson till Finsta.

Mora sten var, enligt hävderna, den sten på vilken den nyvalde kungen under medeltiden lyftes upp och hyllades av folket efter godkännande på Mora ting.
Varje kungaval dokumenterades genom en särskild inskriftssten som placerades intill Mora sten. För varje kung som valdes och hyllades ökade antalet minnesstenar.

Tillbaka

Exakt var Mora sten på Mora äng skall ha varit belägen är omtvistat. En del hävdar att det är det mittersta av stenblocken i en åker 500 meter nordväst om Morby, medan andra vill göra gällande att platsen för Mora sten var vid dagens rosa stenhus från 1700-talet, i vars inre åtta inskriftsstenar finns bevarade.

Två av stenarna kan direkt knytas till kungaval. Den nästan utplånade latinska texten har kunnat förtydligas genom avskrifter och avbildningar från 1500- och 1600-talen. Den äldsta stenen vittnar om unionskungen Erik av Pommern som hyllades på Mora äng den 23 juli 1396, medan den andra minner om kung Karl Knutssons hyllning den 28 juni 1448. Av själva hyllningsstenen finns dock inga spår, och den sten som har det äldsta tolkbara omnämnandet är alltså från 1396.

Det enligt uppgift äldsta skriftliga belägget för kungaval på Mora äng lär ha varit valet av östgötske Magnus Ladulås år 1276, medan redan sonsonen, den blott tre år gamle Magnus smek Eriksson istället skall ha krönts i Linköping år 1319. Den siste kungen att bli vald på Mora äng var danske Kristian I år 1457.

Erikskrönikan berättar om valet av Ladulås:

Då valde de vid Mora sten
Konung Magnus, hans yngre broder
Han var en milder konung och goder


Läs lite om eriksgatan