Olaus Magnus - Olof Månsson
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Olaus Magnus beskrivning från 1550 av
vad som dolde sig i östersjöns djup, en s.k. scylla

laus Magnus föddes i Skänninge i Östergötland år 1490. Hans äldre bror var den siste reelle katolske ärkebiskopen i Sverige, Johannes Magnus. Magnus själv kom att efterträda Johannes, men eftersom Sverige inte längre var katolskt kunde han aldrig utöva sitt ämbete i hemlandet.

Ur Nordisk familjebok;
Olaus Magni (latinisering av Olof Månsson), med binamnet Gothus (östgöte), var prelat, diplomat, kulturskildrare och kartograf. Föddes i Skänninge i början av Oktober 1490 samt var yngre broder till Sveriges siste katolske ärkebiskop, Johannes Magni. Fadern var borgare i Linköping. Båda bröderna kallade sig under senare delen av sitt liv Magnus ist.f. Magni.

 


Sigillet för Olaus broder Johannes,
Sveriges siste katolska ärkebiskop

 

 

Tillbaka

Johannes Angelus Arcimboldus

På våren år 1518 fick den då knappt trettioårige svenske uppsalaprästen Olaus besök av en herre vid namn Johannes Angelus Arcimboldus.
Denne Johannes var den katolska kyrkans legat i Sverige och hade med sig ett budskap från Rom. Olaus hade fått ett delikat uppdrag av påven Leo X - han skulle resa norröver för att sälja avlatsbrev för att finansiera byggandet av Peterskyrkan i Rom...

 

 

Tillbaka

Historia de gentibus septentrionalibus

I maj samma år begav sig Olaus med följe iväg längs östersjökusten. Under denna resa skrev han, ritade och samlade in information som han senare skulle låta trycka på latin, de lärdes språk, i Rom år 1555 - det stora arbetet Historia de gentibus septentrionalibus som var en beskrivning av de nordiska folken.
Detta verk skulle för lång tid framöver vara rättesnöre för det lärda Europa då nordborna där uppe under Karlavagnen skulle avhandlas.

Drygt en tredjedel av texterna hämtade Olaus från andra som också varit intresserade av Norden, t.ex. Adam av Bremen och Saxo Grammaticus.

 


En av nordenkartorna - full med intressanta djur...

 

 

Tillbaka

En bestseller

Verket kom under den senare delen av 1500-talet att översättas till de flesta av de europeiska språken, och utkom dessutom ständigt i nya upplagor - en riktig bestseller!
Det omfattade 22 band fördelade över 770 kapitel och över 800 sidor och försedd med närmare 500 träsnitt.
Verket markerar ett genombrott för européernas kunskap om Norden och får sägas vara en hörnsten vad gäller nordisk historieskrivning.

Tryckningen bedrevs i den Heliga Birgittas hus i Rom, där Olaus var föreståndare. Där slutade han också sina dagar, den 1 augusti år 1557.

 

 

Tillbaka

Johannes Döparens afton

"Det är den helige Johannes Döparens afton, och denna dag firade våra förfäder med särskilt stora festligheter och lärde sina efterkommande att högtidlighålla den. Då brukar allt folket, män och kvinnor i alla åldrar, samlas i skaror på städernas torg eller på de öppna fälten, och de tänder upp talrika eldar, uppför ringlekar och danser.

Till dansen sjunger de om forntida hjältars storverk, som utförts hemma och borta, ja överallt i världen, likaså om vad berömda kvinnor utfört för att uppnå evig ära av längtan att bevara sin kyskhet, dessutom om vad vansläktade och fega adelsmän, grymma tyranner och skändliga kvinnor gjort, som trampat på hederns bud. Detta framför de i fäderneärvda sånger i takt med växelvis ljudande cittror och flöjter".

Ur Historia de gentibus septentrionalibus år 1555

 


Beskuren karta gjord av Olaus Magnus, tryckt efter hans död, tryckår 1567.
Notera Lund som står som London och Själland som kallas Scandia!