Flakeberg
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Den förra kyrkan i Flakeberg några år innan den revs
Foto: Sanfrid Welin 1894
en första stenkyrkan i Flakeberg i Viste härad revs enligt ett brev redan år 1725 då den ansågs vara för liten. Därefter skall kyrkan på
bilden ovan ha uppförts, förstorad, ljusare och modernare, men tjänade endast fram till ca 1898 då även den ansågs vara otillräcklig. Lillklockan som hängde i stigporten var försedd med runskrift, s.k. majuskler.

AVE : MARIA : GACIA : PLENA : DOMINVS : TECV : BENEDICTA : TVIN : MVLIERIBVS :
ET BENEDICTVS : FRVCTVS : VENTRIS TVI .... SANCTA : CATERINA

(gacia bör nog egentligen skulla vara gracia)


Lindskog: "Flakebergs kyrka, större, ljusare än de andre Sockne-Kyrkorne, har 2:ne klåckor, hvilka hänga i stapel vid ingången till kyrkogården."

Flakeberg socken ligger öster om Grästorp och sydväst om Sparlösa och skevs år 1325 som flakæbiergh.

 

Tillbaka

Håkan Olufsson i oktober 1732

...”angående Flakeberg Kyrkia, så är mig alldrig Kuniogt (kungjort) om thes
Fondering (grundande) , annat än af gammalt folk, att hon alldrig varit Bygd (ombyggd) sedan Munkarnes tid, uthan af them först fonderad och Bygd, och
alldrig sedan för nu 1725 (då) iag af eget tilltagande genom Gud then högstes
ingifvande läth nederrifva hanne, sedan iag först försedt mig med alla tillräkeliga Matrialier, eftersom kyrkian war så liten och mörk, intet fick stå mer än 3 personer på hvar sidan, och var då alldeles Bofällig (bristfällig), så att ändock fallit ned, likvält voro murarne så tiocka och starka, att iag hade mer arbete att bryta neder murarna som var 2 alnar tiuka än till att Upmura hanne igen.
Socknen som består af 13 hella hemman woro alla emot mig, Hr Biskopen Svedberg tillskref iag thet han ville genom publication upmuntra Socknemännen att vara ense att taga neder kyrkian hvarpå han svarade att iag kan väll lätta nedertaga hanne men alldrig behöfver att Upbyga hanne mer, efter thesuthom ändock ähro nog Kyrkior till, och då när Socknemännen fingo hörra thet att Kyrkian skulle neder men alldrig Upbygas, föllo the med samblad till mig, och de sättade (rättade sig efter) mig uti allt, och så bestyrde iag om att Kyrkian alldeles af ny (på nytt) Upmurades på 13 dagars tid, uthan någon fingers skada och allt färdig med innandömet på 3 Weckors tid och kastad iag först förrän Socknemännens fölle till mig 200 rdl smt för Matrialier, och sedan när Kyrkian med Wacker alltaretafla (försetts) var allt färdigt, gick min kostnad för mig allena, till 425 Rdl Contant, uthom thet iag skaffat alt Wärket (virket), men Socknemännen gjorde arbetet, doch the fattige på min kast, och therutaf att allt gick lyckat och fort så att nu fåhr stå 9 å 10 personer på hvar sidan."


Tydligen fanns inga bänkar att sitta i under predikningarna ännu 1732!

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Hyringa

I Hyringa söder om Flakeberg står en med vändrunor försedd runsten vid den gamla ödekyrkogårdens mur, Vg 116.

Torsten reste denna sten efter...

 

Källor:
P E Lindskog
Tidningen Släktdata, 2006:1
Antiqvarisk tidskrift, tredje delen, 1870-1873