Kvinnestad
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Färglagd bild ur Jan Skoglöws bok Västergötland, Svearikets vagga,
med vänligt medgivande av författaren

Kvinnestad i Gäsene härad finns rester efter en borg som legat på en udde i Kvinnestadsjön. Från denna sjö rinner sedan Kyllingsån ner till Vårgårda där den ansluter till Säveån. Vid utgrävningar som gjorts
av borgen har man bland annat funnit silvermynt från Magnus Erikssons regeringstid 1319-1364. En datering av borgen har gjorts, pekande mot 1300-talets andra hälft. Enligt vissa källor kallades borgen Borgbacka kungsgård medan andra säger Borrebacka, förleden Borr- ses ofta i betydelsen borg.

Eventuellt kan ett nunnekloster varit liggande strax intill. År 1866 skriver Erdmann att "Något längre österut på den plats som nu heter "Torget", skall hafva i fodomtima legat en stad; dess föregifna stenläggning visas ännu". Ytterligare i nordost ligger Riddartorp, och sydost därom finns en Bosgård.

Tillbaka

Funderingar har funnits om att borgen använts vid slaget vid Herrevadsbro 1251, en plats belägen endast några kilometer sydväst om Kvinnestadborgen.

Fästet har förmodligen till största delen varit en träborg, en slutsats man dragit av den mängd kol som hittats, lämningar som också pekar mot att den senast användes någon gång mellan åren 1340-1400.

Som ägare till gården Kvinnestad under denna period finner man år 1354 Björn djäken som den 8 september köper Qwinnistadhæ av kyrkoherde Bjernerus och Stenulf i Almar. Försäljningen ombesörjdes av lagmannen Algot Bengtsson i Vånga, ur Algotssönernas ätt.

 

 

Tillbaka

Borganläggningen

De båda kullarna som borgen låg på hade skilda funktioner. Den ena var ett stallområde med en smedja medan den andra var för rent fortifikatoriska ändamål. Nere vid sjön har det funnits en badstuga. Borgkärnan på den senare kullen har varit en träborg omsluten av höga grusvallar på tre sidor. Möjligt är att Kvinnestadborgen inte fungerat mer än under några årtionden (Rune Ekre).

Borgen har i varje fall under sin sista tid använts av en ryttargarnison. Vid mitten av 1300-talet levde man under folkungatiden för att mot slutet hamna i Unionstiden. Kanske var den danska och norska drottningen Margareta eller någon av hennes härförare i Kvinnestad på sin väg till slaget vid Falköping (Åsle) år 1389...

Tillbaka

 


Gäsene härads sigill
år 1613

 

Tillbaka

Lämningarna


Slottet
 

"På nordvästra sidan om Qvinnestads kyrka äro tvenne backar nära intill hvarandre belägne; den större, som är är närmast kyrkan, heter SLOTTET och den mindre BORREBACKA."

"På västra och nordvästra sidorna omgifvas desse backar af Qvinnestads sjö. Derifrån upstiger en djup graf, som ej allenast åtskiljer bägge backarne, utan äfven sträcker sig rundt omkring dem, till dess den åter på ömse sidorna om dessa backar, löper ut till sjön."  

Den gamla vallgraven

"Grafven har i vidd och djuplek samma utseende, som grafven kring Brobacka vid Skara (Gälakvist). Dock lärer denna graf fordom varit uppfylld med vatten, hällst den på 3:ne ställen är förenad med sjön och ännu liggermed sin botten blott en eller högst en och en half aln öfver sjöns vattenbryn samt på flere ställen ännu har vatten i sina hålor. Djupleken minskas årligen.

På den största kullen har man för flere år sedan gräfvit och funnit grund till en kostbare forntidens byggnad, jämte tegelstenar, kol, knifvar och andra äggjärn. Tvänne kulor af järn, en till 1 ½ tums diameter och solid, den andre iholig, mot tre tums diameter, äro äfven härstädes fundne.

Sådant tyckes visa att här icke varit ett Nunnekloster, såsom några berättat, utan en skans eller befästadt ställe; och då Borrebacke är så nära intill, måtte det varit av samma beskaffenhet".

"Om nedsänkta skatter i sjön utanför desse backar, talas än idag efter en gammal sägen."

Kvinnestadsjön


Ur Försök till en korrt beskrifning om Skara Stift
författad av P E Lindskog

 


Där det förr stod en borg ligger idag en sommarstuga med badplats nedanför

 

 

Tillbaka

Kvinnestad kyrka


Dagens kyrka hade en föregångare i en stavkyrka som var belägen på samma plats

Kvinnestad kyrka ligger på en kulle alldeles invid den sägenomspunna borgen i Kvinnestad. Kyrkan har i sina äldsta delar ännu kvar murar från sin tillkomst. Byggnadsåret är osäkert, men antingen 1100- eller tidigt 1200-tal.

Kyrkan som är byggd av gråsten hade ursprungligen ett smalare kor, men fick år 1766 ett fullbrett kor med rak altarvägg. Ungefär samtidigt med detta bör även gaveltornet av trä ha tillkommit då årtalet 1770 kan läsas på en av tornsträvorna.

Vid utvidgningen bör en ny bänkinredning ha byggts liksom den nuvarande altarringen, och samtidigt fick långsidornas fönsteröppningar sin nuvarande form. År 1793 försågs det plana innertaket med målningar i form av änglahuvuden mot en grön botten, och förgyllda stjärnor som monterades mot taket. Både sakristian i söder och vapenhuset i norr tillkom senast under 1880-talet. Innertaket är idag målat i en i ljusblå färg och över hela taket finns de utskurna stjärnorna, något som anses vara synnerligen unikt. Unikt är också att ingången till kyrkan är belägen på långhusets norra vägg.

 

 

 


Borgen har legat alldeles invid kyrkan

 


Kvinnestad kyrka på ett vykort, - Vårgårda kommunarkiv

 

Index över kyrkorna

 

Tillbaka