Nabbeborg
Uppdaterad den 4 januari, 2009
Tillbaka

Tveta norr om Uddetorp, knappt fem km norr om Skara och ca en mil söder om Husaby borg låg en gång fästet Nabbeborg. Huruvida borgen tillhört en storman, kungamakten eller biskopsbordet är dock oklart.
Biskop Andreas Rhyzelius skrev år 1744 i den tidigast belagda beskrivningen av Nabbeborg:

"...och det hände sig, att efter en gammal torpares anvisning fanns rätta platsen igen norr ifrån staden vid en fjärdings mil i skogen, som kallas Skaraberg. Där igenfunnos vallar, gravar, portar och grushögar efter ett vidlyftigt slott, vilket måtte för några hundrade år blivit ödeliggande, emedan allt var ej allenast gräsbelupet utan ock med tämligen stor skog övervuxet".

Det är inte otroligt att borgen uppfördes som ett av de fästen som började byggas under Birger Jarls tid på 1200-talet.

Tillbaka

 

 

Karta efter en skylt på platsen


Hela borgområdet inklusive vallarna har varit närmare 140 meter långt medan platån varit drygt 100 meter och som mest ca 40 meter bred. De omgivande bäckravinerna är på sina ställen 20 meter djupa. Framsidan har haft två torrgravar med en mellanliggande vall emellan, vägen fram till borgporten är tillkommen i senare tid.

Vid en undersökning av platån gjord år 1980 fann man tegel och rester efter grundmurarna och en tät kullerstensbeläggning där som platån buktar ut i norr. Fynd av kol och brandskadade stenar tyder på att borgen brunnit.

På 1800-talet berättas att det forslats bort stora mängder byggnadsmaterial och tegel där det senare tyder på att borgen uppfördes eller kanske förbättrades under 1200-talet.

 


Till vänster en av två vallgravar, till höger ingången till borgplatån

 

 

Tillbaka

Lindskog om Nabbeborg

Texten nedan hämtad ur boken 'Försök till en korrt beskrifning om Skara stift' av P E Lindskog från början av 1800-talet:

"Då de olycklige Prinsarne Erik och Waldemar af en grym Bror år 1317 voro inkastade i Nyköpings Torn, berättas deras Förstinnor hafva tagit sin tillflygt till Skara Borg. Men häraf följer ej oemotsägeligen, att denna Borg varit någon annan än ofvannämnda Gällqvist.

Emillertid upvisas ännu ett ställe ungefär 1/2 mil norr från Skara, uti Hospitalshemmanet Tvetas skog, der Traditionen säger, att Skaraborgs Slott (Nabbeborg) varit beläget.
Bisk. Rhyzelius berättar, att han 1695 der funnit vallar, grafvar, portar och grushögar efter ett vidlöftigt Slott.

Nu för tiden är denna plats med åldrig granskog beväxt, hvilket i förening med dess afsides belägenhet från alla nu nyttjade vägar, gör att åskådaren knapt vill föreställa sig, att något Slott här varit beläget. Men så stora äro de förändringar tiden medförer.

I N. omgifves denna plats af en djup däld*, som naturen formerat och hvari rinner en bäck. I Ö. och W. äro grafvar; som kan hända natur och konst förenat sig att dana; i S. är jämn mark, och synes vägen hafva kommit från SO. el. från Skara samt hafva gått in i Slottet å en rygg, som tydligen uphöjer sig tvärtöfver bägge grafvarne.

Sjelfva platsen, hvarpå Slottet stått, är omkring 130 steg i längden. Bredden är nu olika, emedan den genom jordras är ändrad. En 77 års gammal Man på hemm. Tveta har i år (1811) berättat, att Tegelstenar der blifvit fundna, att för ungefär 40 år tillbaka man vid gräfning på norra sidan funnit en ihålig kula af järn, till storlek af ett nystan. Han har äfven sagt, att på norra sidan, der bäcken flyter, varit en brunn, samt på andra sidan bäcken en skans; men hvaraf nu icke några lämningar synas.

Så otydliga äro nu spåren efter detta fäste, på hvilket B. Rhyzelius förmenar, att de fordne Wästgöte Konungar i hedniska tiden residerat".

*Däld - liten dal

Namnet Nabbeborg menas komma sig av terrängen som bildats mellan Märska- eller Marskabäcken och ett mindre biflöde, en udde eller nabb. Även namnet Nabbe slott har förekommit.

 

* * * *

Eftersom man inte vet vem som härskat över Nabbeborg så är det ju öppet för alla slags spekulationer. Kanske var Nabbeborg Skarabiskoparnas Mildeshed som man inte vet var det legat.

Eller kanske har fästet tillhört en lokal storman - en sådan som omnämns i hävderna är riddaren Erengisle av Skara som naturligtvis bott någonstans i eller vid Skara. Han står omnämnd som deltagare i mötet mellan Erik Klipping och Magnus Ladulås i Skara år 1282 för att diskutera ett förbund länderna emellan. Erengisle omnämnes även Erikskrönikan - erengisl aff skara.


Okänd placering gäller också för Swijneborg och Luzeborg vilka omtalades av menigheten i Skara och där blev nedtecknade år 1672, även dessa uppges som privata borgar. Svineborg tros dock ha legat fem km väster om Nabbeborg.

I Kroken drygt två km åt sydväst och halvvägs bort mot Händene finns uppgifter om att man hittat en mängd medeltida silverbrakteater.

 


"Nu för tiden är denna plats med åldrig granskog beväxt...
...att åskådaren knapt vill föreställa sig, att något Slott här varit beläget"

(Stigen som leder fram till Nabbeborg - tiden verkar ha stått stilla här i 200 år)

 

Källor:
Rhyzelius
Lindskog
Skylt på platsen
Borgar och befästningar i det medeltida Sverige / Christian Lovén
Skara medeltidsgille


Läs lite om borgar