Händene kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Händene kyrka
trax väster om Skara ligger Händene 1100-talskyrka. Enligt en legend i trakten nedtecknad år 1692 skall Händene kyrka och
grannkyrkan i Hangelösa ha uppförts av borgfruarna till fästena Svineborg resp. Luseborg, båda okända till ort och ställe men angivna till att ha legat nordväst om Skara. Möjligen kan Luseborg ha varit fästet Nabbeborg som är beläget några km åt nordost. Enligt Ewald skall det funnits en borg eller skans i Händene vid namn Svemlaborg. I Kroken ca 2,5 km norrut finns uppgifter om fynd av ett större antal medeltida silverbrakteater.

Fram till en ombyggnad utförd år 1832 fanns en s.k. "bakkyrka" i tornets bottenvåning. Denna skall ha varit inredd med ett kvinnoaltare och ett antal stolar. Samtidigt revs ett äldre vapenhus med portal i sydväst varefter huvudingången hamnade i väster.

Tillbaka

P E Lindskog skrev att "Hendene socken ligger något öfver 1/4 mil W. ifrån Skara, till Kyrkan räknadt. ...Huru gammal Kyrkan är, kan icke sägas. Troligen är hon i sitt nu varande skick uppbyggd på 1600-talet och fastän liten, i det närmaste tillräckelig för denna lilla Socken, hvars folkmängd ej stiger till 400. ...Kyrkobalkarne, som äro mycket gamla, äro uprättade af täljstens-hällar, hvilka någre förmena vara hitförde ifrån Skaraborgs Slott".

Peter Eriksson Lindskog bodde i Händene från ca 1809, först på Åkedal innan han år 1816 flyttade till Stubbesgården som ligger alldeles invid kyrkan.
Utan denne Lindskogs insamlande av informationer som han sedan utgav i de fem häftena Försök till en korrt beskrifning om Skara stift skulle denna hemsida vara betydligt fattigare.Kyrktornets kolonner pryds av barska ansikten...


Inne i kyrkan finns flera liljestenar, bl.a. en som är försedd med ett stort mantuanskt stavkors, en korsform som menas stamma från Grekland.


Mantuanskt kors
Mantuanskt kors

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
P E Lindskog
Skara medeltidsgille
Bebyggelseregistret