Gravfältet Brakelund, Hasslösa
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Gravfältet Brakelund

ravfältet Brakelund ligger en knapp km väster om Hasslösa nya kyrka och tros vara resterna efter ett betydligt större gravfält som
legat på sydsidan av en ås - idag är åsen endast en övergiven grusgrop. Fältet anses vara från ca 400-550 e Kr, alltså folkvandingstid, och är beläget alldeles invid grusvägen mellan Hasslösa och Lindärva.

 

Tillbaka

Kartan gjord efter en mycket smutsig bild på platsen


Gravfältet innehåller en gravhög, en rektangulär och två kvadratiska sten-sättningar, fyra skeppssättningar, tio domarringar, tolv resta stenar och fyra klumpstenar.

På 1960-talet var fältet platsen för en granskog.

Källa:
Skylt på platsen

 

Tillbaka

Har det legat en stad i Brakelund?

Lindskog skrev om Brakelund att "Ifrån förenämnde Kyrko-ega Brakelund (tillhörig Sävare kyrka) bör den stora sandhed skiljas, som ock kallas Brakelund och är belägen emillan Winninga och det så kallade Skaraledet, hvilket icke är odlingsbar till åker och äng, men kanske tjenlig till trädplantering. Kyrko-egan ligger vid sidan af sidstnämnde sandhed. Å denna hed tros hafva fordom varit stor skog och stod ännu på 1740-talet en liten granlund. Nu är marken bevuxen med små enbuskar. Här hafva Socknarne sina gränseskillnader och hvarje Socken sin del. Uti de här befintelige (21) små ättehögar hafva efter 2 alnars djup gräfning befunnits några större kuller stenar, lagde i en cirkel horisontelt med jordytan, inom hvilken cirkel fanns ett lager, liknande aska och något stinkande, och sedan ett lager med ben, som tycktes vara brände och söndergnuggade. Här finnas gråstenar, reste i 15 rundelar (cirklar), med olika antal i hvarje ifrån 6 till 15, förmodl. Domaresäten, och tycktes äfven här i forntiden hafva varit något fältslag. Det är ock troligt, att Brakelund varit det förrsta ställe i Församl. som blifvit bebodt. Sägen är ock, att här skola stått en Stad".

 


Bild tagen mot sydväst - någon km rakt ut i bildens vänsterkant låg Hasslösa gamla kyrka

 

Se andra gravfält i Västergötland:

| Dimbo | Hol | Lundskullen | Nycklabacken | Amundtorp |

 

Karta över området

 

Tillbaka

Hasslösa gamla kyrka

Peringskiöld
Hasslösa gamla kyrka från 1100-talet


Hasslösa gamla kyrka från 1100-talet var belägen 1 km SV om gravfältet Brakelund. Kyrkans absid revs på 1700-talet då man byggde till långhuset. Dess mått var 20x7 m och byggmaterialet var huggen sten.
Dopfunten finns sparad i den nya kyrkan liksom några skulpterade stenar, ett rundvälvt fönsteröverstycke och möjligen ett altarkrucifix.
Stenarna runt kyrkogården finns kvar liksom några stenkors och en stenkista.
Tillsammans med Sävare och Lindärva kyrkor utgjorde Hasslösa pastoratet Sävare - "Det ringaste i Stiftet" som Lindskog skrev. Kyrkan revs år 1893.

 

Index över kyrkorna

Källa:
Ordinis Helenium
RAÄ