Tärby kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Tärby 1100-talskyrka, försedd med ett tresidigt kor
en lilla byn Tärby med sin 1100-talskyrka ligger mycket högt och vackert belägen allra högst upp på toppen av en kulle, några
få kilometer öster om Fristad utmed vägen som leder mot Hökerum.

Strax invid kyrkan finns ett gravfält som visar på att hedendomens gamla begravnings- och kultplatser även användes av den nya guden som på allvar gjorde sitt inträde efter att Olof Skötkonung låtit döpa sig i Husaby för 1000 år sedan.

Tillbaka

P E Lindskog skrev sålunda år 1816:

"Wid vägen ifrån Warnum till Härna visar sig inemot hemmanet Tångabol, på högra handen, en höjd af ungefär 20 alnar, som kallas Orms- Ons- eller Odenshög, och skall varit en Ättestupa; men är nu mycket förfallen. Rundt omkring vid foten stå hvassa stenar (1). Midt emot tvärt öfver åen finnes Fogelshög, en liten backe, der Konung Fogel säges vara begrafven, då han blef ihjälslagen af Kon. Russe. Utanföre är en högd, af ungefär 16 alnar, bevuxen med en- och andra små buskar. I denna skall Konung Russe vara begrafven. Denna hög kallas Russe kulle eller Russe backe. Nära härintill äro uppreste 6 stenar i en rundel vid 2 1/2 alnars högd, och midt uti emot hvarandra 2:ne vid 4 alnars högd hvardera. Förmodligen har här fordom varit Domaresäte.
Folket här, som är sedigt och arbetsamt, bor i allmänhet väl och kläder sig snyggt. Invånarne i Toarps Socken äro märkvärdige för sin klädedrägt och skilja sig derigenom från alla andra. På några år har den väl börjat undergå förändring hos några få, men de fläste bibehålla ännu förfädernes bruk".

(1) "Uti denna hög skall en Bonde funnit ett skrin med så mycket penningar uto; att han derföre köpte Hemmanet Tångabol, eller som andra påstår, Hemmanet Brogården".

 

Index över kyrkorna