Husaby
Uppdaterad den 17 maj, 2009
Tillbaka


Husaby kyrka, daterad till 1118-1122
m det fanns någon kristen kyrka i Husaby på Kinnekulle vid tiden för Olof Skötkonungs dop vet man inte. Ett spår av vad som kan ha
tillhört en stavkyrka är en stående stock som hittats under dagens kyrktorns norra del, årsringsdaterad av Alf Bråthen till ca år 1060.
Ett annat och betydligt äldre spår är från ett prov taget i samband med en utgrävning på 1990-talet. Då påträffades träkolfragment i spill funnet i murbruk från stenkyrkans tillkomst, vilket med hjälp av C14-metoden daterades till att ha vara rester efter träd som avverkats någon gång mellan åren 745 till 895.

Förmodligen några årtionden in på 1100-talet revs en äldre stavkyrka för att ge plats åt ett långhus med absid av sten, byggt i direkt anslutning till tornet som då stod på sin plats. Årsringdateringar av stockar i kyrkan visar att träden fälldes åren 1118-1122. Tornet har fått höjas med en våning på grund av att ett nytt och högre långhus byggts. En stock som sitter fastmurad i klockkammarens vägg är daterad till ca 1275.

Tillbaka


Här är den källa där Olof Skötkonung skall ha låtit döpa sig, i det
irländska helgonet Brigidas källa, igenslyad men ännu vattenbärande

 


Husaby i Peringskiölds Monumenta

Husaby stenkyrka var dock inte den första i Sverige. Då den stod klar hade ex.vis kyrkan i Göteve utanför Falköping redan använts av en generation bybor. Husaby kyrka var dock landets första domkyrka, om än för en kortare tid, varefter Skara övertog denna roll år 1150, invigd av biskop Ödgrim. I Östergötland finns ytterligare en kyrka som bär utanpåliggande trapptorn, Örberga kyrka från 1110-talet.

Sveriges allra tidigaste stenkyrka var annars Överbo kyrka vid Varnhem, belägen dryga två mil sydost om Husaby, vilken faktiskt kan ha stått på sin plats redan under Olof Skötkonungs tid - och med en träkyrka som föregångare, troligen från 800-talet.

 

Tillbaka

Husaby skötas

Vidhemsprästen skrev i sin kungalängd att Olof efter sitt dop skänkte hela byn Husaby till det nybildade stiftet i Skara, så Husaby har förmodligen varit en av Olofs kungsgårdar från vilken nu istället den nybildade kyrkoorganisationen kunde uppbära inkomst. Kanske var det denna gåva som gav honom namnet Skötkonung - han skötade (skänkte) jorden, ett av de fem "laga fång av jord" som står omnämnda i Västgötalagen.


Bild från boken Minnen från Västergötland, 1901
Husaby kyrka som den såg ut år 1900, två år senare var sidobygnaderna rivna


Husaby kyrka i juni 2008

 

Tillbaka

 


Hålet i väggen är en ambo, en medeltida predikstol varifrån prästen mässade. Bilden till höger föreställer biskop Brynolf Gerlakssons huvud och vapen, mannen som bl.a. förstärkte Husaby borg och Läckö. Han dog år 1505, ett årtal som också står angivet på ambon.

 

 


Sveriges äldsta möbel?
 

I koret finns det en sk biskopsstol och en munkbänk vilka jämte dopfunten samtliga härrör från 1200-talet.

År 1867 visades stolen upp på världsutställningen i Paris där den erhöll en guldmedalj!

Biskopsstolen lär vara en av Sveriges äldsta möbler.

 

 

 


Kyrkans stenaltare gömmer en relikgömma. Altartavlan och predikstolen är från 1671,
skänkta av Magnus Gabriel De la Gardie.

 

 


I koret finns ett ovanligt fönster, ett s.k. hagioskop,
måhända avsett för spetälska och andra som av
någon anledning inte fick komma in i kyrkan men
som genom öppningen ändå kunde följa mässan

 

 

Tillbaka

Trapptornen och västverket i Husaby kyrka


Ännu en fundering över om hur kyrkan kan ha sett ut.
På "balkongen" (emporium) hade kyrkans patronus sin plats.
Teckning: Lars Lindqvist


Spiraltrapporna i de båda utanpåliggande trapptornen är ingenting för den som är höjdrädd eller lider av klaustrofobi. Höjden på de flesta stegen är mellan ca trettio och fyrtio cm och bredden under en meter! Man vill mena att trapporna medvetet skall ha fått olika steghöjder för att försvåra en snabb äntring upp i tornet.

Konstruktionen gav flera försvarsfördelar. Endast en fiende i taget kunde ta sig upp, och oskadliggjordes denne så spärrade han vägen för sina efterföljare. Inte kunde han heller medföra någon större skyddsutrustning och det fanns inte någon plats för några stora, yviga huggrörelser. Måhända har den ena trappan normalt använts som uppgång och den andra för att ta sig ner - se även Örberga kyrka som har liknande trapptorn.

Kyrkorna Skälvum och Forshem är ganska säkert uppförda under 1130-talet och skall vara de tidigaste exemplen på kvaderstensteknik. Husabytornen är däremot uppförda av tuktsten vilket representerar ett äldre sätt att bygga.

Tillbaka

 

 

Tillbaka

 


Husaby kyrka, 1800-tal. Notera sidobyggnaderna, idag borta.


Tornet saknade ursprungligen ingång från markplanet, istället var ingången belägen på andra våningen där man steg in i "Olof Skötkonungs kammare", ett emporium eller västverk. Tornet fanns dock inte under Olofs levnadstid.

 


Del av en gravhäll i kyrkans torn

Gyred lät...

 

 

Tillbaka

Olof skötkonungs grav - inte...


Bild ut Oskar Montelius Sveriges historia 1888

 


Den södra av de båda gravar som flankerar ingången till Husaby kyrka

Framför kyrkan finns två gravmonument vilka enligt traditionen har innehållit Olof Skötkonungs och drottning Estrids kvarlevor. Undersökningar av gravarna har dock visat att så inte är fallet.

 

Tillbaka

Biskop Unnis grav?


Lejonsarkofagen - är det biskop Unnis grav?

På överstycket som vetter mot kyrkan (bilden ovan) finns inristade runor och kortsidorna pryds av resta lejon. Stilen kallas Ringerikestil och förekom mellan 950-1050 i bl.a. Västergötland, Norge, Danmark och England. Men detta överstycke finns inte med på Dahlbergs rejält överdrivna bild nedan.

Runinskriften med texten Uhni är märklig. Enligt västgötalagens biskopslängd hette den andre ärkebiskopen Unni, men han har av historikerna strukits ur den senare versionen av biskopslängden. Att hans namn ändå finns i Husaby - tja...Är det Unni som vilddjuren slåss om - visst ser det ut som ett ansikte mellan käftarna?


TillbakaHusaby enligt Dahlberg innan dagens kyrkport tillkom

 

 

Tillbaka

Runsten, runhäll och järnåldersboplats

En runsten som tidigare stått vid kyrkans östra kyrkoport återfinns numer i Stockholm - VG 51. Under senare delen av 1700-talet slogs den sönder för att användas som byggnadsmaterial i kyrkogårdsmuren... En sten med en kopia av själva ristningen finns idag invid vikingaskeppet Sigrid Storrådas hemmahamn Blomberg väster om Kinnekulle.

Väster om kyrkan står en upprest gravhäll med runristning, Vg 50:


Gravhäll Vg 50, runorna senast ifyllda år 1975...


Assur och Sven och Tore, de lade
denna sten över sin moder Oluv.
Gud hjälpe hennes själ och
Guds moder och alla Guds änglar


Gravhällen påträffades vid renoveringen av kyrkan år 1900, den låg då under en igenmurad dörr mellan det s.k. kyrkhärbärget och skeppet. Runorna är inskrivna i en vacker drakslinga som slutar i en knut högst upp på stenen.


År 1997 fann man framför kyrkan och under gräsmattan i prästgårdens trädgård ett antal kristna gravar från 1000-talet. Vid dessa utgrävningar fann man även spår som visar att såväl kyrkan som prästgården ligger alldeles i kanten till en omfattande boplats med delar daterade till den äldre järnåldern, alltså ca 2.000 år gammal. Ca 300 m norr om kyrkan finns en storhög, 21 m i diameter.

*

I Husabytrakten är förekomsten av liljestenar särskilt stor. Vad liljestenarna representerar eller vad de använts till är det ingen som säkert kan säga, men kanske att de hade någon slags funktion i övergången mellan asatron och den nya kristendomen som ju förefaller ha fått ett av sina första fotfästen i Sverige här i Husaby.

 

Tillbaka


Erik Dahlberg överdrev gravarna rejält. I bakgrunden ses
ruinen av den gamla biskopsborgen, om än på fel plats

Bara några hundra meter väster om kyrkan ligger Husaby borg, på sin tid befäst och med anor från samma tid som kyrkan. Intressant är att området norr om borgen kallas för Klosterbacken. Enligt en legend skall Anund Jakobs halvbror Emund gamle ha grundat ett benedektinerkloster i Husaby.

Endast några kilometer västerut från Husaby låg en gång det sägenomsusade Gum vilket måhända har ägts av kung Olof. I nordost ligger Kinne-Kleva med den förmodade Klevastaden, och däremellan kan man bese Flyhovs hällristningar.

 


Ute vid vägen står denna gamla vägvisare - Till Forshem

 

År 1566 besköts kyrkan av danskarna varvid den fattade eld, men eftersom det är en stenkyrka klarade sig väggarna och några av dess inventarier medan yttertaket blev lågornas rov. Ett provisoriskt halmtak lades på, och detta fick sedan täcka kyrkan under 20 års tid. År 1735 skadades den södra delen av tornet efter ett blixtnedslag.

 


Husaby från ett handkolorerat vykort - skolan, kyrkan och i fjärran Husabyborg

 

I Västergötland finns två husabyar, dels denna på Kinnekulle och sedan Huseby omedelbart norr om Forsby kyrka sydost om Skövde.

 

Väster om Husaby bodde Lasse i berget

 

Källor:
Alf Bråthen
Ordinis Helenium
Catshaman

ss