Den Äldre Västgötalagens biskopslängd
Uppdaterad 14 maj, 2008
är nedan följer biskopslängden ur Äldre Västgötalagen. Längden
skrevs ner av Vidhemsprästen Laurentius som ett tillägg till lagen.
Enligt Foteviken stämmer dock Vidhemsprästens anteckningar dåligt med vad Adam av Bremen noterade. Många av Adams biskopar finns inte med, och Unni skulle kunna vara ärkebiskopen i Hamburg på 900-talet (även om en gravsten i Husaby i Västergötland har namnet UHNI skrivet i runskrift), Astmund predikanten Osmund som uppfostrades av Sigfrid men som sedan kom i onåd hos ärkebiskopen. Stenfind kan vara Hälsingeaposteln Stefan som Adam också omtalar och Adalvard unge har i längderna axlat Adalvard den gamles omvittnade helighet, menar man.

Jämför med en mer vedertagen biskopslängd.


Tillbaka

Sigfrid

SighfriÝær war fyrsti byskupær sum hær com cristnu .a. han ffor aff ænglandi. oc hingæt. oc mærhtti hær ßre kyrkyustæÝhi oc wighßi. ßre kyrkyugarÝßæ. En ær .i. friggiærone. Annær .i. gyrem. ÞriÝi ær .i. agnistaÝhum. oc for siÝßæn .i. wærænÝ. oc com ßær cristnu .a.. oc liff sit at rættum döÝæ. oc .j. wæxyo hwilæs ben hans. Æn hælhir ænglær toko wiÝ sial hans oc förÝßo hanæ til paradis. oc ær ßæn sæl. ær slikæ arwuÝhis lön skal wp takæ sum han tok.

 

Tillbaka

Unni

Annar war vnni ærchibiscupær. han wighis .i. ænglanÝi. oc sændis swa hingat. ßa wildi hær swa noÝhoght folk wiÝ cristnu takæ. oc ßer toko biscupin. oc tyrffÝhu till banæ. mæÝ stenum. sidßæn tok guÝ wiÝ sial hans. oc hælghir mæn.

 

Astmund

ÞriÝhi war astmuÝær biscupær. han satti fyrst staff oc stoll .i. skarum. oc hanum sköttes bolstaÝhir. hær aff almænnighi. vtæn prowæstu boll .a. mildu heÝe. i. skarum liggær han.

 

Stenfind

FyarÝßi war. stenfindær biscupær. lætllatær man oc godhær drængær. oc han gat fyrst comet sit biscufsdöme till rættæ lyÝnu. oc .i. skarum liggær han.

 

Adalvard gamle

Fæmti war. AdalwarÝær gambli.

 

Helige Adalvard unge

Sætti war hin hælghi adalwarÝßær vngi. han læth fyrst grawæ grunwal vndir sancta mariu kyrkyu .i. skarum oc ßær liggær han .i. guz friÝhi oc hælghræ mannæ.

 

Rokolvard

SiunÝi war RoÝolwarÝær. aldræ ßæghnæ wærstær. ßa waru .VII. boo till staffs oc stols. oc hwart sit bo afllæt. aff ßæmmæ .VII. biscupum. oc .j. Skarum liggær han.

 

Rikulf

AttunÝi war Rikulwær biskupær. Han war ænskær at ædllum. oc .j. Skarum liggær han.

 

Hervald

Niundi war HærwarÝær biscupær oc ænskær han atti baÝi kono oc börn .i. ænglandi. oc lopp fra ßem oc hit till lanz. oc war hær biscuppær oc öcte hwartti staf ællær stoll. Han sankæÝi gull oc sylwær oc stals swa hæÝhæn oc attær .i. ænglanÝ till sinnær kono oc till sinnæ barnæ.

 

Styrbjörn

Tiundi war störbiorn biscupær. han öcte myok staff oc stoll. oc han fullæÝhi mykyt aff sancta mariu kyrkyu .i. skarum ßer waru ffyrstu inföÝer mæn. AdalwarÝær vngi oc storbiorn. i. skarum liggær han.

 

Ödgrim

Ælliuppti wær. öÝgrimbær biscupær. han war goÝær maÝær oc sniællær. ßa war sanctæ mariæ kyrkyæ fulkomæÝ .i. hans Ýaghum. oc han wighÝi hanæ til. fæm pænningæ bla. af hwarium bonÝæ. fore ßy at ßa gek erpænningær .i. alt götllanÝi. ællær skuldi gialdæ syu skiæppur hafræ ællær. ßrer bygs. oc i. skarum liggær han.

 

Bengt den gode

Tofte war ßæn goÝhe biscupær bændictær. slikær warÝ aldrigh till godgiærningæ. hwartti fyr ællær siÝhæn. han tok ælliuwu bo oc læt nitan. han tok hafthundræÝ lanbo. oc læt hundræÝ. han læt scriuæ sancta mariu kyrkyu korn. allæn. oc syÝri kowæn. oc göræ han allæn. han gaff till half mark gulz. at listæ ßen hoffoÝ tekn sum ßær æru .i. scriwæÝ han læt oc boæ öÝbönnen hælghæ. oc kowæn han stanÝær nu .i. han læt oc giæræ taflunæ. fore höghæ altæræ. han læt bo baÝi scrinin oc röktæÝi hælghu domæ .i. ßem. han lot göræ handinæ hælhu oc bo hanæ. oc læggiæ .i. hanæ hælhu domæ. han lot göræ bokinæ bono. MæÝ hans raÝhum com cantæbonæ til skaræ. oc hanæ köpte han mæÝ sinum panningum. Bibliam lot han köppæ .i. ænglanÝi. oc gaf mariu kyrkiu .i. skarum. han lot göræ ffiærÝhunghin. af sancta pætærs kyrkyu .i. skarum aff sinum kost. Flæstæ ße pænningæ sum kostæÝßi sancta nicholaussæ kyrkyu .i. skarum. læt han till. oc han war ßerræ gilbroÝær. han gaff sancta nicholaousæ kyrkyu baÝær clocconær. han gaf baÝær clocconær til Erexbiærghs. han læt göræ kyrkynæ .i. götalum. oc bo hanæ. han læt göræ. kyrkiunæ .i. agnistaÝhum. oc bo hanæ. han læt göræ kyrkiunæ .i. dimum oc bo hanæ. han læt göræ kyrkynæ .i. wighni oc bo hanæ. oc han wighßi hanæ. vtæn hwan pænnigh. hwar sum han for vm sit biscups döme. oc sa nokot affat ßæs guÝi skuldi mæÝ ßiænæ. ßa halpp han mæÝ sinum pænningum. mannillikæ oc ærllikæ. I. mædal wplanÝum gaf han baÝhi cloccor oc bökær oc scruÝ. han læt oc bror göræ. han læt göræ bronæ .i. osee. Adßræ .i. offruÝ. oc ÞriÝßiu .i. ffrawæÝhi. FiærÝhu biæcnæbro. oc Fæmtu. wllærwis bro. han læt broæ twar rastir aff tiwidhi. oc enæ rast aff wæturswidhi. oc enæ rast aff hökesasi. eigh tok han meræ æn. fæm pænningæ bla. aff hwarium bondæ ællær fæm skyæppur haffræ. ællær ßrer bygx. Æn ingin. man ßæssæ hems. ffar hans goÝgiærningær allær tallt. vtæn guÝ syalwær. sum han styrÝhi ßær till. ßy. hwaru leffÝhe han æptir sic ffæ oc pænningæ. stor silfkar oc margh Ýyurshorn. klæÝi oc g
raskin swa margh sum tyghu hæstær gatu mæst droghet .i. goÝho fore. Æn fylhßy ßy fæm lifspunÝ sylfs. ßyt hwaru gaff han fatökum manum sit bröÝ usparllikæ. oc clæÝi baÝhi. swa sum guÝ löne syal hans hallær sinær godgiærningær. oc .i. mariu kyrkiu .i. skarum liggær han.

 

Järpulf

Þrættandi war biscupær iærppulwær. han war föddær .j. hwærwi. han com fyrstæ sinni tyundæ aff bondom biscupi. ßa fek han domæ til a ßingi. fyrst ßa ßing haffÝßis oc hiolz widÝ askubæk.

 

Jon Hyrne

Fyurtandi war. Ion hyrnnæ warskær man oc ßærfflikær allum mannum.

 

Bernard

Fæmtandi war wærnarÝær mykin ßægn gaff baÝhi rikum oc fatökom.

 

Bengt den yngre

Sexstandi war biscupær bændikt vngi. han samnæÝhi hærwapn brynniur. oc skyoldæ. oc skippæÝhi swa stafwi oc stole. harÝær oc braÝær war han baÝhi wiÝ lekæ oc lærÝæ. myok ödÝes eghn baÝhi stafs oc stols.i. hans daghum. j. vpplandum do han oc .j. warnemh liggær han.

 

Stenar

Syutandi war stenar biscupær. östgözkær at æÝlum. godwiliæÝßær. man. Æn lærÝir mæn. æghu goz biÝiæ syal hans. fore ßy at han ffrælsæÝhi ßem wæl. mæÝ allum ærllikum lottom.

 

Källor:
Fornsvenska textbanken