Vättlösa kyrka
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Vättlösa kyrka, utvidgad år väster år 1672
yrkan i Vättlösa ligger endast två km söder om Götene kyrka och tillkom under senare delen av 1100-talet. Rester av den tidiga kyrkan
finns troligen i kyrkans östra parti. I det medeltida altaret finns en relikgömma i form av en blykapsel innehållande en benskärva och träkol.

De invändiga valven tillkom på 1400-talet varvid triumfbågen vidgades och kyrkans valv och väggar smyckades med dekormålningar. Vid en renovering i början av 1910-talet fann man s.k. muralmålningar, väggmålningar, varav en föreställde en pelikan.

År 1656 byggdes familjen Stakes gravkor på korets sydvägg vilket från 1700-talet använts som sakristia. "En Adelig graf, Stakiska Famillien tillhörig, fullsatt med adeliga sköldar, men brukas nu till Sakristia, såsom byggd i rätt linia med kyrkomuren" som Lindskog skrev.

Långhuset utvidgades åt väster år 1756, samtidigt som man höjde det rakslutna koret. Altaruppsatsen och altartavlan är troligen från början av 1700-talet, liksom två huvudbanér från ätten Stake. Den vackra klockstapeln uppfördes 1698.

En arkeologisk utgrävning utförd 1982 uppdagade bland annat en tröskelsten till en romansk triumfbåge, två trappsteg framför altaret samt skelettdelar under sakristian, troligen även de tillhöriga ätten Stake.Här ses ätten Stakes gravkor som sedan 1700-talet används som sakristia.
Det vackra klocktornet uppfördes år 1698, för över 300 år sedan.

 

Tillbaka

Stakernas begravningsvapen

På orgelläktaren finns två begravningsvapen upphängda. På friherrevapnet står: "Kongl. Majts. til Sverige Trotjenare välförordnad Capetain Lieutnant af Vestgjöte Infanterie den Högvälborne Herren Herr Eric Stake, Friherre till Vik, Herre till Hönsetter, Bjurum och Lifvered, hvilken afsomnade i Herranom på Lifvered gård d. 13 febr. Anno 1672".

På det adliga vapnet står: "Kongl. Majts. Trotjenare och välbestälter Cornett för et Compagnie af Västgötha Cavallerie den Edle och Välborne Herre Herr Hans Stake till Olstorp och Lunden, hvilken afsomnade i Herranom på Olstorp d. 14 februari 1672".

Av sköldarna var den förra upphängd på höger sida om altaret och den senare på vänstra sidan i koret.

Källa för begravningsvapnen


Tillbaka

 

I ett brev skrivet här i Vättlösa i november 1436 lät biskop Sven Grotte i Skara meddela att alla som ekonomiskt understöder ombyggnadsarbetet av S:ta Helenas kyrka i Götene erhåller 40 dagars avlat. Detta är det första beviset på att Götene kyrka är helgad åt Sankta Helena av Skövde.

 


En korshäll på kyrkans
östra korvägg

 

Index över kyrkorna

 

Tillbaka

Holmestad socken

Om Brännebrona beläget utmed E 20 ca åtta km nordost om Götene skrev Lindskog att där "är en backe, som kallas Wallmarsbacke eller backen vid Wallmar-Mo, som föregifves, efter Konung Waldemar.

 

Tillbaka

Kung Rings grav i Holmestad

Vidare noterade Lindskog att en "Gammal sägen är, att Kong Ring haft sitt tillhåll i Holmestads socken, hvaraf hemmanen Ringåsen och Ringsbackens skola fått sina namn; det finnas ock stora stenkummel, som tros vara lämningar efter någon skans, men sannolikt äro grafvårdar. I skogen vid Ringåsen 1/2 mil från Holmestads kyrka skall och finnas Kong Rings Grafsten, hvilken är afritad i Gr. Dahlbergs Svecia Antiqua & Hodierna".

Platsen heter idag Ringsbacken (i eller på (?) Ringkung) i Ringsåsen, Holmestad, och ligger 7,5 km nordost om Götene, strax söder om Brännebrona. Idag syns inga spår av stenen, men man har anmält att stenar med streck eller ristningar har tagits från platsen och hamnat som fyllnadsmaterial i en in/uppfart till en loge i början av 1930-talet. Norr om Ringsbacken ligger Kungsäng...

I Ringsborg ett stycke öster om Ringsbacken har Mac Key funnit stora mängder slagg efter järntillverkning.

 

Tillbaka

Lilla Bjurum

I samband med Bjurums kyrka vid Hornborgasjön skrev Lindskog om en offerkälla "kallad S. Thorstens källa vid Lilla Bjurum (sex km sydost om Götene), en half aln i fyrkant, stensatt i bottnen och rundt omkring och hvaruti penningar fordom plifvit offrade; derom Prosten Sv. Bjerchenius uti bref af d. 24 Oktober 1707 lämnat berättelse. Den har varit omgifven af en mur och ett stenkast derifrån har varit en kyrka eller kapell, som rudera utvisat och gammalt folk berätta. Denna kyrka kallades Birum eller Bjurum".

I en fotnot fortsatte Lindskog: "Thorsten var en fäherde, hvilken, för tillvitad försummelse i sin tjenst, blef af sin hedniske husbonde mördad vid en sten i marken, der han var van att göra sin bön; och har sedermera en slagtad oxe, den husbondens tjenstefolk höll på att stycka sönder, vid Thorstens namn begabbande, fått lif igen. Till vördsam åminnelse af denne Thorsten har en kyrka eller kapell sedan blifvit upbyggdt, kalladt Thorstens kapell, efter hvilket berörde qvalefvor ännu skola vara synlige, om denna kyrka varit någon annan än Bjurum som ofvanföre är nämnd, är osäkert".


Torstens kapell i Lilla Bjurum ur Dahlbergs Sueciaverk

 

Tillbaka

Ättestupan i Gullhammar

"Ej långt derifrån (Lilla Bjurum) finnes i skogen en djup graf eller däld, i en backe, som nu kallas Thorsgrafven, der förr varit en ättestupa hvaräst de fordne hedniske Göter störtat sig utföre, då de velat fara till Oden i Wallhall. Icke långt ifrån bemälde ättestupa ligger stora och lilla Gullhammar, tillhörig Assessoren m.m. Modin, som torde vara det i Göthriks och Rolfs saga omtaldte Gyllingshammar. Ättestupan är är nu med skog öfvervuxen".

Lindskog fortsatte med en fotnot: "Om Gyllinghammars läses i 1 kap. af Göthriks och Rolfs saga i öfversättning: "her er en skogsbacke vid vår by, han heter Gillingshammar (Gyllingshammar) och therhos en klippa, som vi kallom ättestapel; hon är så hög och brant ovanföre, att det djur behåller ej lifvet, som far therutföre. Och heter hon therföre ättestapel, att vi thermed förminskom som slecht, så ofta något sellsamt vidunder tilbär, och dö ther alle våre föräldrar föruthan sjukdom, och fara ther till Odens". Af detta Gillingshammar hafver byn Gullhammar sitt namn. Hammar betyder malleus, men ock skog, silva, scopulus & Ullenii Sockne-Register. Digelii Disp. om Husaby m.fl.".

Gullhammar ligger strax sydost om Vättlösa.


Ättestupa ur Dahlbergs Sueciaverk, troligen just Gullhammar som Lindskog skrev omKarta över Kinnevikenområdet

Källor:
Bebyggelseregistret