Vilske-Kleva kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Vilske-Kleva kyrka med sin ursprungliga absid och västtorn från 1774

ilske-Kleva kyrka är belägen ett stycke ner på Mössebergs västra sida, men ligger ändå tämligen högt upp. Kyrkan anses vara 1100-tal

med de medeltida murarna fortfarande tämligen intakta i dess östra del.

Tillbaka

Ur bebyggelseregistret: Av kyrkorummets senmedeltida välvning, tre travéer över långhuset, återstår idag endast korets kryssvalv. Det fragmentariskt bevarade kalkmålningarna i långhus och kor är från 1300-talet, från sista hälften av 1400-talet eller omkring 1500 av mäster Amunds skola. Även sakristian på korets norra sida är sannolikt uppförd under medeltiden. Långhuset har vid okänd tidpunkt, en första gång redan under medeltiden, förlängts åt väster.

Under 1700-talet togs sannolikt även kyrkans större fönster upp. Utanför sydportalen skall enligt avbildningar, en från 1828, ha stått ett vapenhus av trä. Även i korets norra fasad har det tidigare funnits en portal.

År 1824 togs de medeltida långhusvalven med målningar bort på grund av rasrisk. 1833 togs den norra portalen med sin dörromfattning av huggen kalksten bort och ersattes av ett fönster. Den sannolikt medeltida dörren sattes in 1964 i porten på den södra sidan.

: : :

I januari år 1320 skrev biskop Bengt i Skara ett intyg här i Vilske-Kleva att Toste och hans hustru Fastrun givit sin gård i Trävattna till Gudhems kloster med förbehåll av gravställe för dem och deras släkting Olof.

Källa: SD

 

I söder ligger Gökhems kyrka och i nordost Ugglums och den forna Östra Tunhems kyrkor

 

 

Tillbaka

Forntid

Nordväst om Vilske-Kleva ligger Rösjön. Gustaf Ewald:
"Sommaren 1930 upptäcktes mellan Norra Vånga och Vilske-Kleva socknar ett par väldiga, hittills okända fornborgar vid den otillgängliga Rösjön. Den största av dessa fornborgar följer sjöstranden i en halvcirkel på inte mindre än 210 meter. Murarna mäta 1-1,5 meter i höjd och 2,5 meter i bredd".

Området söderut är rikt på fornlämningar, bland mycket annat finns Kungsröret som är ett gravröse med uppemot 30 meters diameter. I Skår finns ett gravfält med ett gravröse, en ursprungligen niostenars domarring och åtta mindre resta stenar, varav fyra förefaller bilda en fyrkant. Läs om domarringar.

Några hundra meter nedanför kyrkan finns ett antal resta hällar som man tror kan vara resterna efter tre hällkistor.

 

Index över kyrkorna

Karta över Falköpingstrakten