Tillbaka

Fridsstadgan av år 1375

Stockholm den 24 maj 1375

Kung Albrekt och (hans far) hertig Albrekt av Mecklenburg utfärdar rmed sina rådgivares, hövitsmäns och mäns samtycke och vilja

 • (1) en fridsstadga, för ärkebiskopen och alla biskopar, kyrkor, kloster, riddare och svenner, klerker och lekmän, köpmän i alla köpstäder och bönder på landet, varhelst de bor i kungens rike. Den som bryter häremot, hög som låg, inhemsk som utländsk, hotas av kungen till liv och gods.
 • (2) Alla skall åtnjuta husfrid, kyrkofrid, tingsfrid och kvinnofrid från dags dato, och den vägfarande som är ute i rättmätigt ärende skall färdas i fred.
 • (3-4) Den av kungens eller hans fars tjänstemän, fogdar eller hövitsmän som skyddar fridsbrytare skall ådömas samma straff som denne, och alla är skyldiga att förfölja fridsbrytare överallt.
 • (5) Bönder, brytar och landbor, oavsett vem de tillhör, skall vid hot om 20 marks böter erbjuda vägfarande härbärge och till dem sälja mat, öl, bröd och hästfoder.
 • (6-7) Den fridsbrytare som tas på bar gärning skall plikta med livet och ej med sitt gods. Men kommer han undan levande förbryter han sitt gods, som kungen skall upplåta till två dannemän i samma härad som det ligger i, och de skall varje år ge två tredjedelar av avraden till kungen och en tredjedel till målsägaren till dess dennes skada är ersatt, varefter kungen ensam uppbär allt, om ägaren (fridsbrytaren) är utomlands och inte benådats av honom.
 • (8) Dör fridsbrytaren dessförinnan utomlands går godset tillbaka till hans arvingar.
 • (9) Om en fridsbrytare ej tas på bar gärning men likväl har förbrutit sig mot landslagen, och söks i det fögderi eller härad, där brottet skedde, då skall de fogdar eller ämbetsmän som inte meddelar andra fogdar fridsbrottet genom bud eller brev anses som fridsbrytare på samma sätt som den som begått brottet.
 • (10) Om kungens fogdar, hövitsmän eller tjänstemän drar ut till rikets värn genom härader eller fögderier, där de inte får gengärd utan måste låna till sitt nödtorft, skall de återgälda detta inom en månad efter det att de kommer tillbaka från krigståget.
 • (11) Varje fogde skall med råd av lagmannen och andra kloka dannemän låta bygga gästgiverier ("tawerne") vid de allmänna vägarna, där de bäst behövs, och tillsätta rättare i alla stora byar såsom lagboken påbjuder. Om friden blir bruten för någon och han för vänskaps skull inte tillkännager detta för dem som bor närmast, vare sig frälsemän eller skattebönder, skall han böta 20 mark till treskifte.
 • (12) Alla tredjedelar av sakören till treskifte, från riddare, svenner och skattebönder, skall tillfalla kungen och kronan, men en tredjedel av det som det världsliga frälsets brytar och landbor skall böta, går till deras rätta husbonde.
 • (13) Vem som helst får saklöst gripa och hindra den som bryter friden.
 • (14) Värjer sig fridsbrytaren och blir ihjälslagen, skall han dömas som om han levde och den som slår är saklös.
 • (15) Alla andra brott än stadgans skall beivras efter landslagen.
 • (16) En fogde, hövitsman eller tjänsteman, som efterträder en avsatt föregångare, skall avge samma löfte i fråga om friden som denne en gång gjort.
 • (17) Både inhemska män och utlänningar skall omfattas av fridsstadgan.
 • (18) Den som bryter friden skall inte få frid vare sig i kyrkor eller kloster.
 • (19-21) Varje fogde och tjänsteman i sitt fögderi och alla frälsemän, alla deras tjänare, svenska och tyska, inhemska och utländska samt hela allmogen skall med ed lova att hålla fridsstadgan. Den som inte gör det skall helt och hållet stå utanför friden, vilken skall gälla i tre år från denna dag.

Dokumentet undertecknat av utfärdarna samt;

 • Riddarna Erengisle (Sunesson) jarl, Karl (Ulfsson) av Tofta, Bengt Filipsson, Erik Karlsson, Sten Bengtsson, Birger Ulfsson, Arvid Gustavsson, Staffan Ulfsson, Arvid Jönsson, Raven (van) Barnekow, Vicke van Vitzen, Henrik van Brandis, Johan Ummereise, Johan Hjärne, Porse Get, Magnus Håkansson, (…) Gädda, Erengisle Nilsson, Sten Stensson.
 • Väpnarna Bo Jonsson Grip, Finvid Finvidsson, Lars Björnsson, Herbricht Königsmark, Rudolf van der Dollen, Volrad van Züle, Henneke Molteke, Gerhard Snakenborg som var hövitsman på borgen i Hästholmen, Heine Snakenborg till Fagranäs och Vädersholm, (…)stede, Anries Halwerstat, Ludeke Negendank, Heine van Vitzen, Arent van Vitzen, Henrik (van) Barnekow, Ulrich (van) Barnekow, Gise van Helpten, Zabel van Helpten, Arent van Karow, Lüdeke Rütz, Grabowe van (…), Jarme Hog(…), Magnus Porse, Peter Ribbing, Magnus Petersson, Mikael Haraldsson, Harald Karlsson och Johan Gregersson.

som lovar att hålla dessa stadgar och beseglar urkunden.

Dokumentet skrivet på svenska