Öland
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Borgholms slott
Borgholms slott mot slutet av 1600-talet och slottsruinen år 2000

m Borgholms fäste på Öland kan man läsa i dokument från så
tidigt som 1200-tal. Ute på ett högt klipputsprång strävade det upp mot skyn, som en kungslig markering om överhet och herravälde
utstrålande från Ölands kanske förnämsta försvarsläge vid Kalmarsund. Vid klart väder kunde borgherren se Kalmar slott på andra sidan sundet, vilket kan anas på Dahlbergs kopparstick här ovan.

En lokal sägen förtäljer att Borgholm fått sitt namn efter en kung Borke. Man tror att det mot slutet av 1100-talet byggdes ett mäktigt torn på platsen, en s.k. kastal vilken snart kom att omgärdas av en ringmur. På borgområdet uppfördes en rad trähus för fogden och hans knektar och bostäder för övrig personal. Där fanns också förrådshus för skatterna som kom in från bönderna i form av företrädesvis matvaror.
Runt borgen fanns en hantverksby med därtill hörande kyrka och kyrkogård. Muren runt kyrkogården var hög och ingick i borgens försvar.

Tillbaka

Då 1200-talet närmade sig sitt slut byggdes borgen ut med en ny ringmur med torn. Man vet att Magnus Ladulås vistades på Borgholms slott under julen 1287, kanske stod byggnaden färdig då.

Sommaren 1361 belägrade och intog danske Valdemar Atterdag borgen. Under påföljande århundraden kom Borgholm sedan att innehas av såväl svenska som danska och tyska fogdar.

 

 

orgholm var en av de första bastionfästningarna i Sverige. När den var som mest omfattande och utbyggd bestod slottet av tjugo meter höga murar och flera tusen kvadratmeter rumsyta.
Historien förtäljer att Ölandsbönderna under sju månader varje året tvingades bära fram byggnadsmaterial till slottet.

Under sen medeltid kom Borgholm att förfalla, men restaurerades under Johan III på 1570-talet. År 1612 tvingades man kapitulera för danska trupper varvid slottet fick stora skador.
Sitt nuvarande utseende fick det sedan under Karl X:s tid av Nicodemus Tessin d.ä. Det blev dock aldrig riktigt fullbordat så som det presenterades av Erik Dahlbergs Suecia Antiqua
på bilden överst.

Efter ett drygt sekel av förfall brann slottets norra länga ned tillsammans med intilliggande hörntorn den 14 oktober 1806. Det tros ha varit en trasig skorsten som gjorde att en gnista kunde antända taket, även om merparten av slottet stod som ruin redan tidigare.
Vid branden rasade den västra längans tak in medan de södra och västra hörntornen delvis rasade samman.

Tillbaka

 


Borgholms slott har varit ett gediget byggnadsverk...

 

 


...med stora fönster

 

Se även Kalmar slott på fastlandssidan

 

 

Tillbaka

Fornborgen Eketorp


Fornborgen Eketorp, Öland

Den gamla fornborgen Eketorp mitt ute på Ölands Stora Alvaret är den enda svenska fornborg som genomgått en total arkeologisk undersökning. Det kom att visa sig att platsen redan innan uppförandet av borgen använts som en offerplats.

Borgen tillkom under järnåldern på 300-talet e.Kr., men redan omkring 400-talet byggs den om och utvidgas. I flera olika etapper tillkommer sedan ett femtiotal hus innanför murarna och borgen blir en befäst bondby. På 600-talet överger man man plötsligt Eketorp, någonting måste ha hänt.

Men ännu var inte borgens saga över. Mot slutet av 1100-talet och fram till ca 1240 rustas den upp igen och blir till förläggning åt en ryttargarnison. Måhända ingick den i den pågående maktkampen om kungakronan mellan de Sverkerska och Erikska ätterna - se en grafisk bild.


Ismanstorps borg på Öland, 127 m i diameter


Bilder ur Sveriges historia
från äldsta tid till våra dagar 1888

 

 

Tillbaka

Torslunda


Kan det vara från en sådan här hjälmprydnadsplåt som vikingarnas
påhittade horn stammar? Och är det en bärsärk som står till höger?
Torslunda socken, Öland.

 

 

Tillbaka

 

 


Femringad guldhalskrage från Färjestaden, Torslunda socken


Se också den sjuringade kragen från Möne och den treringade kragen från Ålleberg

 

Sveriges historia från äldsta tid...
Ett kretsformigt hopböjt eneggat svärd från Karums alvar,
den bildade cirkeln var fylld med brända ben.

Sveriges historia från äldsta tid...
Hopböjt, eneggat svärd från Karums alvar,
troligen ett offer efter en slagen fiende

Ur Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar,
Oskar Montelius 1888

 

Tillbaka

Källa försvarskyrka


en gamla Källa kyrka på norra Öland var en väl tilltagen försvarskyrka, byggd av kalksten med s.k. skalmursteknik. På bottenvåningen hade man själva kyrkan, på andra våning magasin för mat m.m. och högst upp fanns skottgluggar för försvar. Långhusets tak är täckt med tjärat ekspån, vilket äldre handlingar menar att taket alltid har varit.

 

Index över kyrkorna