Vädersholm
Uppdaterad den 8 juni, 2008
Tillbaka


Utsikt från torngrunden åt norr
orgen Vädersholm i Hökerum i Södra Vings socken, Ås H:d, nämns första gången i handlingar år 1376, då skrivet som Wæthærsholm. År
1378 skrevs Heine (Heyne) Snakenborg hit, en anhängare till den dåvarande svenske kungen Albrekt av Mecklenburg, liksom även brodern Gert (Gehard), hövitsman på borgen Hästholmen vid Alvastra i Östergötland. Ätten Snakenborg kom från ursprungligen från Mecklenburg och fungerade som fogdar och hövitsmän i Västergötland och på Dal.

Heine hade ärvt det alldeles intill liggande Fagranäs, vilket nog fick släppa till sten till Vädersholm. År 1379 upplåter Algot Magnusson och Ingegärd Magnusdotter Vädersholm som en förlikning "om det som varit mellan dem efter deras moster och Heines hustru Benedicta Gustafsdotters död".

Efter slaget vid Åsle 1389 tvingades Snakenborg till att sälja bl.a. Vädersholm och hela Hökerum till drottning Margareta, vilket han motvilligt gjorde, men först efter att ha utstått en belägring under Algot Magnussons anförande.

Margareta lät donera Vädersholm till Gudhems kloster år 1392, men Heine fick inte betalt förrän fem år senare - kanske hade Margareta helt enkelt lagt beslag på hans egendom...

 


Ätten Snakenborgs vapen

 

Tillbaka


Från en skylt på platsen

Borgen låg ute på en ö i sjön Mogden, men en sänkning av vattenståndet har gjort att den idag är en halvö. Av borgen syns tre kullar varpå man kan se rester av byggnader, bland annat ett borgtorn av sten. Vädersholm var en typisk s.k. näsborg där man med vallgravar skar av ett långt näs. Fast i Vädersholms fall är det mera frågan om placeringen på en långsträckt holme.

Enligt P E Lindskog skall holmen förr ha hetat Wäderö och ha varit en kungsgård, medan Gustaf Ewald menar att Wäderö fordom skall ha varit det starkt befästa Hökerum. Det vallgravsbefästa Hökerums hus lär ha legat strax nordost om Vädersholm och varit ett länscentra för Ås, Gäsene och Redvägs härader under unionstiden.


Den inre vallgraven som skar av holmen tvärs över - här har det funnits en vindbrygga

Borganläggningen var till ytan ca 250 x 150 meter där den innersta kullen, dvs närmast land, var den högsta med det centrala borgtornet. Detta var troligtvis anläggningens enda byggnad helt i sten.

I den mellersta kullen finns rester av en murad källare som stått under ett större trähus, och på den yttersta kullen finns en stor träbyggnad som man tror ha varit borgherrens bostad. Man kan även se rester av ekonomibyggnader och andra bostadshus som fördelat sig på längor utefter öns långsidor. Där har vid utgrävningar även rester av smedjor och verkstäder hittats, med ett rikt fyndmaterial - ca 4.000 föremål. Mot landsidan låg även lador och ladugård, Vädersholm var nästan som en liten by i sig själv.

Men det verkar som om Vädersholm faktiskt kan ha haft en föregångare - vid utgrävningar har man på flera ställen funnit spår av anläggningar som varit ännu tidigare än Heines fäste...

 


Sporre hittad i jorden på Vädersholm

 

 


Stentornets fot och sjön Mogden sedda från norr


Både Heine Snakenborg såväl som hans bror Gert deltog i slaget vid Åsle, "varifrån de nesligen flydde". Borgen förföll troligen redan under 1400-talet.Skiss över Vädersholm av L E Bergström

 

 

* * * *

 


Tillbaka

Ätten Blå

Enligt P E Lindskog skall en gammal tradition i bygden berättat om att Vädersholm en gång tillhört familjen Blå och vars namn skulle ha förekommit på en runsten "vid Hökerum". Platsen som Lindskog inte var säker på är Härna som är beläget några få km väster om Hökerum och där tre stenar står resta.

På stenen, menade Lindskog, skulle det ha stått att "Bolle Blå med 2:ne Söner derunder hvilat", som han så fint beskrev det. Kan dessa tre möjligen vara förfäder till Joar Blå som levde under Birger Jarls tid, tro - läs lite om när de båda träffades.

Idag tolkas runorna som "Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola), sin frände. Men på platsen finns faktiskt tre stenar...