Alvastra kloster
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Klostret sett från norr, med det forna högaltaret längs häråt
lvastra kloster är beläget alldeles invid berget Ombergs fot. Klostret var helgat åt jungfru Maria och var vid bildandet Nordens första
cistercienskloster. Enligt munkarnas egna anteckningar skedde detta år 1143 på inrådan av "den fromma drottningen av Sverige", vilken torde ha varit drottning Ulvhild, makan till Sverker d.ä. som nu var drottning för tredje gången. För Sverker var det viktigt att försäkra sig om kyrkans stöd för kungamakten då kyrkan vid den här tiden blev en allt större maktfaktor att räkna med.Även Nydala kloster i Småland grundades samma år.

Under Ulvhilds tidigare giftemål med den danske kungen Niels hade hon lärt känna Nordens ärkebiskop Eskil i Lund, som hade goda kontakter med abbot Bernard av Clairvaux. Det var via Eskil som Ulvhild framförde sin önskan om att få ett kloster förlagt hit till Alvastra. Så skedde också, och klostret invigdes år 1185.

Gamla Uppsala blev ärkesäte ca 1164 kom munken Stefanus från Alvastra att bli dess förste ärkebiskop och var så fram till sin död 1185.

 

Tillbaka

" Till den nordliga köldens yttersta nejder "


Cisterciensmunken Bernard av Clairvaux - målning från 1400-talet

De munkar och lekbröder som av abbot Bernhard fick ordern att bege sig till "de avlägsna folken i den nordliga köldens yttersta nejder" kom från det franska klostret Clairvaux. Från Alvastra skulle de senare utgå för att också bilda bl.a. Varnhems kloster.

Under sin storhetstid var Alvastra Sveriges största kloster, och det kom att blomstra i nära 400 år. Vid tiden för reformationen ägde klostret 438 gårdar, fördelade över flera landskap. En av gårdarna lär ha varit det västgötska Almnäs på andra sidan Vättern, sjön som på den tiden var ett vatten som förband Västergötland med Östergötland snarare än skiljde dem åt. Ut på Vätterns vatten begav man sig från Alvastras hamn Hästholmen som låg endast ett par km västerut, strax söder om kung Sverker den äldres närbelägna kungsgård.

 

Tillbaka

Det tidiga klostret

De första byggnaderna var inte de som vi idag kan se resterna efter. De var alla bygda av trä från Ombergs sluttningar och hade taken täckta av vass eller halm från Tåkern. Allt var uppfört enligt cisterciensordens bestämelser, vilka angav att det skulle finnas ett kapell, en matsal, sovsal, gäststuga och rum för portens väktare.


Cisterciensmunk och konvers,
teckning av C S Hallbeck
 

Så snart man kommit i ordning och fått ekonomin ordnad började man ersätta trähusen med kalkstenhus. Stenarna hämtade man från Ombergs norra sida, och säkert såg Sverker till att allmogen utförde de flesta av de tunga jobben.
Hur många som levde i klostret finns det inga bestämda uppgifter om, men man vet att munkarnas antal omkring år 1350 var minst 41, av vilka 33 bortrycktes under digerdöden.
Då detta inte verkar ha haft någon större inverkan på klostrets förehavanden kan man ana sig till att konversernas antal, de var ej medräknade ovan, var förhållandevis i en större numerär.
Konverser var värdsliga bröder som utförde de flesta av klostrets sysslor, men avsagt sig all ägande av egendom och avlagt tysthetslöfte.
Under normala förhållanden var konverserna fler till antalet än munkarna, varför man tror att det strax före 1300-talets mitt bodde mellan 100 och 200 personer innanför klostermurarna.

 

Tillbaka

Gerardus - den förste abboten i Alvastra

Av de många som levt sina liv på klostret har endast ett fåtal fått sina namn bevarade till eftervärlden. En som man dock känner till är den förste i abboternas långa rad, den fromme Gerardus. Han tillhörde det allra första konventet, och under fyrtio år ledde han sitt klosters öden fram till år 1193. Då lämnade han över abbotsstaven och, gammal och svag, påbörjade den långa färden tillbaka till sin ungdoms Clairvaux för att där få sin grav.


Alvastra klosterruin är som en bättre tavla från nationalromantikens tidevarv...

 

Tillbaka

Den nya gotiska stilen

Klostret uppfördes i den nya moderna gotiska stilen, mest kännetecknad av de spetsiga bågarna med sina luftiga ribbvalv. Alvastra var ganska säkert först i landet med denna stil - se Gudhem.

I klostrets omgivningar fanns både fiskdammar och klosterträdgård, en kvarn, ett tegelbruk och ett garveri - anläggningar som bröderna behövde för att livnära sig och kunna framställa mediciner, bygga hus och tillverka böcker.

Sverker d.y. dött efter striden vid Gestilren 1210 fördes han till släktens kapell nere vid Vätterns strand.Sverkerättens gravkapell vid Vätterns strand, med Västergötland tronande i fonden

 

På en minnessten över Sverker d.y. skall det ha stått:

Oc aer hans e giættit at godo
- han lämnade ett gott minne efter sig -

 

Tillbaka

Vilorum

Begravda i Alvastra är bl.a.:

De tre kungarna lär ha blivit förflyttade till Alvastra kloster från ättens familjekapell som låg nere vid Vätterns strand, för att istället jordfästas framför högaltaret.


Klostret byggdes i den nya, moderna gotiska stilen

 

 

Tillbaka

Karta över Alvastras närområde


Birgitta bodde i ett eget hus tillsamman med sin sjuke make Ulf
på en kulle strax nordost om kyrkan fram till Ulfs död

Samtliga länkar på kartan ovan går till denna sida

 

 

Tillbaka

Den heliga Birgitta och Ulf Gudmarsson

8 april 2004
Alvastra kloster med vad som troligen är resterna efter Birgittas och Ulfs hus i förgrunden


Tillbaka

År 1344 dör Ulf Gudmarsson i klostret. Han fick sin grav i ett tillbyggt kapell, vilket tyder på att stora donationer från Ulf och hans Birgitta kommit klostret till godo. Gravhällen upptäcktes 1828 och finns idag på HM i Sthlm, sommaren 2003 återbördas den replik som syns på bilden.

År 2003 återfinner man också Ulf själv - förvarad i en magasinslåda på Historiska muséet i Stockholm...

Läs mer om Ulf från Loholm på sidan om Ulvåsa.

Stenens inskription:

Här ligger välbördig riddare herr Ulf Gudmarsson,
lagman i Närke, fordom den saliga Birgittas make,
som dog Herrens år 1344 den 12 februari


Tillbaka

 


I källarvalven i abbotens hus kan man fortfarande
göra ett besök. Måhända förvarade han sitt vin här?

I källarvåningen har det funnits vattenrännor i golvet vilka lett fram vattnet till en brunn så att man där kunde ta sitt färskvatten.

 

Tillbaka

Gemensam grundritning

De flesta, särskilt cistercienskloster, byggdes efter samma grundritning.

Jämför med Varnhems kloster i Västergötland och Herrevadskloster i danska Skåne


Tillbaka

För dig som har en äldre webbläsare - du måste se övre delen av kartan för förklaring av siffrorna, annars se här nedan. Att trycka knappen F11 på tangentbordet är inte heller fel!

1. Kyrka, invigd 1185
2. Ulf Gudmarssons kapell
3. Kapell
4. Bibliotek med sovsalar på andra våningen - dormitorium
5. Sakristia
6. Kapitelsal
7. Arbetssal - Auditorium
8. Värmestuga - calefactorium
9. Matsal - Refectorium
10. Kök

11. Lekbrödernas arbetssal
12. Lekbrödernas matsal
13. Lekbrödernas kapitelsal
14. Korsgång
15. Tvättrum - Lavatorium
16. Klostergården
17. Abbotens hus
18. Sjukstuga
19. Gästhus


Det är väl inte utan att man kan känna igen sig...
Cistercienserklostret i tyska Chorin från år 1272

 

 


Ur Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna
Här har den gode Dahlberg för en gångs skull
tagit till i underkant med sina proportioner

 

Läs vidare om hur det skulle kunna vara att
vandra omkring i Alvastra kloster under medeltiden

 

Tillbaka

Slutet - Kungsgården Alvastra

Vid reformationen på 1500-talet, under Gustav Vasa, upplöstes klostret och jordinnehavet drogs in till kronan varvid Alvastras egendom ombildades till Alvastra kungsgård. Materialet i själva klosterbyggnaderna kom snart att intressera flera byggherrar - stenar fraktades till bl.a. Gustav Vasas Vadstena slott och till Per Brahes byggen på bl.a. Visingsö.

År 1651 fick Mattias Palbitzki kungsgården Alvastra i förläning av drottning Kristina. Mattias som också innehade Julita kloster i västra Södermanland där han dog ligger begravd i Erska vid dagens Sollebrunn, Västergötland.

 

Källor:
Skisser från RA:s informationstavlor i Alvastra
STF:s årsbok 1942 - Alvastra kloster - inför ett 800-årsminne, av Otto Frödin

 

 Kyrkan Ulf Gudmarssons kapell Kapell Armarie, bibliotek Sakristia Kapitelsal Arbetssal Värmestuga Matsal Klostergård Lekbrödernas kapitelsal Lekbrödernas matsal Lekbrödernas arbetssal Tvättrum Kök Korsgång Abbotens hus Sjukstuga Gästhus Det är här du är... Till staden Hästholmen Sverker d.ä.:s gård på Ombergs sydsida Sverkerkapellet vid Vätterns strand Minnessten över Sverker d.ä. Till Dags mosse Hällrsitningar Fornborg