Ås kyrka
Uppdaterad den 11 oktober, 2008
Tillbaka


Ås kyrka är byggd ovanpå en stor gravkulle efter en vikingatida storman
yrkan i Ås ligger vackert belägen ovanpå en vikingatida gravhög där en storman eller kanske rent av en kung fått sin sista vila. Platsen sägs också ha varit en gammal kultplats en gång för länge sedan.
Ås tillhörde Ås bo som förr som förr hette As bo och var ett av Västergötlands åtta bon. Bot menas dock av någon anledning ha fått sitt namn av kungsgården Asar som låg i Jung, grundat på att där finns en stor gravhög, frågan är vilket som är rätt?

 

Tillbaka

Står kyrkan på en båtgrav?

Högen som kyrkan är byggd på är hela 50 m i diameter och 2,5 m hög. Vid en mindre provgrävning utförd år 1982 påträffades på två meters djup en stenpackning ovanpå ett lager av ljung. I detta lager fann man brända ben liksom en eldpåverkad båtnit - står Ås kyrka på en båtgrav...!?

Ås är beläget några km norr om Grästorp, strax öster om där Nossan flyter ut i Vänern. Kyrkan var fordom moderkyrka i Åse härad som i jordaboken kallades för Ås Gäll, och här fanns en gång en kungsgård, exakt var vet man dock inte. Kyrkan med gravkullen omfamnas av en meanderslinga tillhörande Lannaån som kommer från Sparlösa och Levene.

År 1745 utökades kyrkan åt söder och öster varvid koret fick sitt nuvarande utseende samtidigt som vapenhuset tillkom. Fönstren togs upp ca 1850 och sakristian tillkom 1916. Murpartier från den tidigaste kyrkan återfinns i långhusets nordvästra del.


Index över kyrkorna

 

Tillbaka

Runstenen i korväggen


I korets nordöstra vägg finns en runsten inmurad - Vg 112


Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman,
en mycket god drengStenen i närbild, runorna något digitalt förstärkta

Var stenen ursprungligen stått är okänt. Intressant är att en runsten i Hobro på Jylland troligen åsyftar samma män. Karl skall ha dött i Hobro under en färd i västerled, och färdkamraten Tore reste då en minnessten efter honom där och sedan ytterligare en då han kom tillbaka till hembygden. Hobro ligger längst in i Mariager fjord söder om Ålborg, på Jyllands östkust. Att stenen är en drengsten kan indikera att Karl och Tore seglade sitt skepp tillsamman med danska vikingar.

En annan runsten som omnämner två bolagsmän stod i Barne-Åsaka, den liksom stenen här i Ås nära Nossan, och ytterligare en står i Ätradalen, norr om Åsarp.


Några hundra år efter dessa stenars tillkomst tillhörde Ås Ekholms län med slottet Ekholm i Göta älv som länsborg - se kartan över länen.

 

Tillbaka

Ås bro och hamn?


Ett vackert parti av Lannaån i Ås - kyrkan ligger där pilen i bildens högra kant pekar

I Ås skall biskop Bengt den gode ha låtit bygga en bro på 1100-talet. Kanske var det här på bilden ovan bron gick över Lannaån, vars vatten bl.a. kommer från trakten av Sparlösastenen och kung Rödes Levene för att sedan rinna ut i Vänern. Detta bör ha varit platsen där man drog upp båtarna på stranden, hamnen för Ås by.


Samma vattenbassäng som bilden ovan, med en vacker 25 m lång stenvalvsbro över Lannaån. Bron som är från 1800-talet är inte längre i bruk.

Lannaån rinner ut ca 400 m nordost om Nossans utflöde. Lanna som ligger strax norr om Grästorp byttes bort av västgötalagmannen Knut Magnusson till biskop Brynolf Algotsson i slutet av september år 1316.

Tillbaka


En ofullbordad stenstod gjord av stenmästaren Byson,
idag stående övergiven i Tålanda i Väster-Bitterna
där han en gång hade sin verkstad

 

 

Tillbaka

Sal

Endast en km nordväst om Ås kyrka rinner Nossan ut i Dättern, en vik av Dalbosjön i Vänern. På andra sidan den en gång mer mäktiga floden låg Sal kyrka. Då Sals gamla kyrka revs år 1881 fann man en vikingatida runsten i grundmuren vilken Torgård en gång låtit rista för att hylla fränden Toke.
Kyrkan ligger som på ett näs, bildat av Nossan och Dättern. Längre åt väster ligger Salstad med Hunneberg och Halleberg tornande upp mot horisonten.Vg 104


Torgård (el Torgärd?) satte
denna sten efter Toke, sin frände

 

 


Dagens kyrka i Sal, namnet sägs betyda
vistelseort eller boning - vems?

 


Nossan där den rinner fram öster om Sal och väster om Ås och ut i Vänern. Hit har den runnit genom stora delar av Västergötland, ända från Borgstena ett par mil norr om Borås.

 

Karta över området


Källor:
Skyltar på platserna
P E Lindskog - Försök till en korrt beskrifning om Skara stift