Hjo och sjövägen till Hästholmen
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Vatten skiljer inte - det förenar
nder medeltiden bestod Sveriges vägnät enbart av de stigar och hålvägar som bildades där vandrare och ryttare tog sig fram. Att
landvägen ta sig mellan Väster- och Östergötland var inte bara en stor omväg runt Vättern utan också en farlig resa. Både i norr och söder om sjön var skogarna djupa och svåra att passera, med många svåra pass där laglösa kunde förväntas ligga och invänta ett gott byte. Kunde man ta vattenvägen så gjorde man det, och man kan tänka sig att en båtägare utan svårighet kunde få sin försörjning tryggad genom att frakta människor, djur och varor.

En sådan viktig vattenväg var den som gick över Vättern och förband Västergötland med Östergötland där sjövägen mellan Alvastra, Hästholmen, Hjo och Varnhem är väl omtalad i hävderna.

Helt säkert har exempelvis medlemmarna av Bjälboätten haft klippkort i Hjo då deras Bjälbo låg endast dryga två mil från Hästholmen på Vätterns östra strand. Därifrån har man haft en god kommunikation med Västergötland där man ägde mark och även i övrigt hade stora intressen. Det omtalas också att ätten hade en skeppsgård i det från Bjälbo sett ännu närmare belägna Vadstena (en mil), kallad Susenborg.

Att man tagit sig fram på Vätterns vatten finns avbildat sedan den tidiga bronsåldern, på några hällar med ristningar vid Hästholmen.

 

 

Tillbaka

Hjo

Namnet Hjo är av mycket gammalt datum. Bevarade dokument från 1327 talar om Hjo med olika stavningar – Hyo, Hio, Hiyi m.fl. Namnet torde dock vara betydligt äldre än så, och sannolikt kommer namnet från Hjoån.

Då domkapitlet i Skara år 1684 försökte lokalisera några av de gods man ägde, men endast kände till namnet, var Hjo var ett av dem, och häradsrätten gav följande svar:

Kåkind härads dombok
den 13 oktober 1684

 

"Hioo i Kåkindtz härad weet ingen annan beskiedh om ähn det ähr en lithen och uhrminnes gammal Stadh wedh Siön Wättern, hwilken på staden skall hafva infallit, så att Staden skall wara 2:ne gånger undanflytter i forna tider som säies, skolandes en lithen åå ther weedh heeta Hioo, hvaraff Staden skall haa sitt nampn".
(Gunnar Linde)

 

Tillbaka

Mycket talar för att det funnits en bosättning vid Vätterns västra strand under 1100-talet. Under 1220 och 1227 omtalades församlingarna Fågelås och Grevbäck med kyrkor medan den gamla stenkyrkan i Hjo torde ha tillkommit i slutet av 1200-talet.

År 1327 omnämndes en kyrkoherde Arnbjörn i Hjo, då stavat Hya, som låg under Vadstena kloster. Dessa båda platsers placering på var sin sida av Vättern krävde naturligtvis att det fanns bra kommunikationer dem emellan, och även Vadstena hade ju en hamn. År 1383 omnämndes Grebban vid Hjo-ån och år 1390 gjordes noteringar och antydningar om Hjo som en ort.

År 1413 anges Hjo som stad i Erik av Pommerns skattebok då man erhöll stadsprivilegier, och staden Hjo stads sigill är dokumenterat år 1421. Vid denna tid fanns här ca 500 invånare.

Hästholmen på andra sidan Vättern finns dokumenterad som stad under 1300-talet, men dess stadsprivilegier drogs in omkring 1400, samma år som Vadstena blev stad. Hästholmens rättigheter kom något senare att överföras till Hjo.

 

En i folkmun gammal benämning på Hjo är Guldkroken, vilket tros syfta på att här var en sällsynt bördig trakt – 'guld', och slutleden 'kroken' av att trakten låg i ett skyddat och avskilt område – en krok där kungens fogdar hade svårt att göra sig gällande.

 

Källor:
Hjo kommuns hemsida