Uppsala / Ubsola
Ledsjö socken, Västergötland

Uppdaterad 1 juni, 2008
Tillbaka


Uppsala i Ledsjö socken, Västergötland - av Mac Key föreslaget som Adams Ubsola.
På Valborg 2007 kunde man åter se vattenspegeln på dammen.

socknen Ledsjö norr om Skara i Västergötland ligger ett av alla de Uppsala som finns i Sverige. Hit ville den småländske ingenjören och amatörhistorikern Mac Key förlägga templet Ubsola som beskrevs av
Adam av Bremen. Västerut i Lundsbrunn i samma socken finner vi Odens källa och slottet Mariedal som står vid en plats som tidigare kallades för Gudvalla eller Guddala. Rakt i söder ligger Ölanda.

Tillbaka

Mac Key's Ubsola


Skiss efter Mac Key - solen går upp i Jättadalen på Billingen

Uppe på kullen i Ledsjö-Uppsala hittade Mac Key alla ingredienser som beskrevs av Adam - det evigt gröna trädet i form av en märklig art av gran med kraftiga grenar, en vatten- eller offerkälla och stenar som skulle kunna var hörn- och grundstenar till forna byggnader.

Mac fann också stensträngar som ligger i ca 25° vinkel mot varandra varigenom man får fram tre fält. Ett för vardera Oden, Tor och Fricco. Mac refererade till Jelling i Danmark och till tre andra danska kultplatser som blivit föremål för utgrävning - samtliga hade låga stenmurar som löpte samman under en vinkel som var 27°.


En av flera flata stenhällar på kullen i Uppsala

Funderingar finns över huruvida Macs Ubsola var den plats där Blot-Sven togs av daga av kung Inge d.ä. i nådens år 1088. Var det hit till utkanten av det gamla Svia-Kind som svearna dragit sig undan för att undkomma Vite Krist, tro?


Vy ner mot sjön som förefaller höra samman med kullen - Kullsjön

 


Ett par km öster om Uppsala ligger Riksberget invid vilket
det på 1500-talet skall ha funnits en Rikesäter by. Gården
Rikesäter omtalas av Sahlgren som omnämnd år 1505.

 

Tillbaka

Nära templet stod ett evigt grönt träd...

En av granarna på Ubsola  

Granen kom till Götaland för ca 1.500 år sedan, men utan att ha blivit hjälpt på traven av skogsplanteringar skulle den ännu idag inte ha hunnit ner till det sydligaste av Sverige.
Till Skåne kom den först på 1700-talet och lär inte ha förekommit alls i Danmark ens under senmedeltiden.

Om Adam av Bremens sagesman för midvinterblotet på Ubsola var danske Svend Estridsen så kan man gott förstå att han var förundrad över ett träd som faktiskt stod grönt även under vintern - det skulle gott ha kunnat ha varit en gran.

Källa:
Skogsforsk

 


Grenarna på denna märkliga gran vid Uppsala är osedvanligt
tjocka. Den grövsta grenen orkar säkert bära en häst...
Se också granen vid gravfältet Nycklabacken

 

Karta över området

 

Tillbaka


Templet på
Sparlösastenen

Adam av Bremen:

Nu skola vi tala lite om svearnas vidskepelse. Ett berömt tempel har det folket, som kallas Ubsola, beläget inte långt från staden Sictona. I det templet, som är gjort helt utav guld, dyrkar folket statyer av tre gudar så, att den mäktigaste av dem, Thor, har sitt högsäte i mitten av salen; på båda sidor besitta Wodan (Oden) och Fricco (Frej) en plats var. Och dessas kännetecken äro av det slaget: "Thor", säga de, "håller vakt i luften, och han råder över åska och blixt, vindar och regnväder, den klara himlen och grödorna. Den andre, Wodan – det betyder 'raseri' – för krig, och sörjer för mod åt människan emot fiender. Den tredje är Fricco, som skänker fred och lycka åt dödliga". Dessutom göra de hans avbild med en enorm fallos. Men Wodan avbilda de beväpnad, såsom vi bruka [avbilda] Mars; och Thor med sin spira synes likna Jupiter. De dyrka ock till gudar upphöjda människor, vilka de giva odödlighet för deras stordåd, såsom man i Vita sancti Anscarii läser att de hava gjort med kung Hericus (Erik).
Nära det templet finnes ett mycket stort träd som vitt och brett sträcker grenarna, alltid är grönt på vintern och sommaren, och som ingen vet av vad slag det är. Där finnes även en brunn, där hedniska offer bruka utföras och en man levande sänkas ned. Och om han inte återfinnes skall folkets önskning uppfyllas. En gyllene kedja omgiver det templet, hängande över husets takås(?), och glimmande vitt omkring åt de dit annalkande, eftersom samma helgedom, som är belägen på en slät yta, har berg belägna runtom i likhet med en teater.
 

 

De hava så präster tillägnade alla sina gudar, som skola bära fram folkets offer. Om sjukdom och svält hotar, utgjutas (dryckes)offer åt Thors gudabild, om krig åt Wodan, [och] om bröllop skall firas åt Fricco. Vart nionde år brukar även alla Sueonias (Svearikets) landskaps gemensamma högtid i Ubsola firas, och från den högtiden fås det tydligen inte frihet av någon. Kungar och folk, alla och envar medföra sin gåva till Ubsola, och vad som är grymmare än allt straff [är att] de som hava antagit kristendomen, få köpa sig fria från de ceremonierna. Ett blot är tydligen sådant: Av allt levande, som är av hankön, offra de nio stycken, med vilkas blod det är sed att behaga gudarna. Och kropparna hängas upp i en lund, som är nära templet. Ty den lunden är så helig för hedningarna, att dess enstaka träd, anses gudomliga p.g.a. de offrades död och förruttnelse. Där hänga även hundar och hästar med människor, vilkas kroppar, upphängda utan ordning, en av de kristna till mig har sagt sig ha sett 72 av. Sångerna som bruka sjungas i den sortens offerrit, äro för övrigt mångfaldiga och osedliga, och böra därför hellre förtigas.
Nio dagar firas festerna och den sortens offer: varje dag offra de en människa med olika djur, så att det på nio dagar blir 72 djur som offras. Det offret sker runt vårdagjämningen.

Källa:
Peters Edda
 

 

 

 


 

 

Tillbaka

Ledsjö


Ledsjö brandskadade kyrka våren 2005

Ledsjös äldsta kyrka tror man var en stavkyrka. Troligtvis under 1100-talet uppfördes sedan en kyrka av sten med valv vilken stod oförändrad fram till år 1776 då en större ombyggnad skedde. Ännu i början av 1800-talet var kyrkan försedd med torn. I kyrkan fanns ett 1100-talskrucifix, en medeltida järnbeslagen dörr, två liljestenar samt delar av en dopfuntscuppa som man återfunnit i en stenmur. Krucifixet räddades ur den brinnande byggnaden.

Kyrkan brann natten till den 6 december år 2004 men skall nu delvis byggas upp så som den troligen sett ut under medeltiden, utan något innertak vilket gör att man inifrån kan se ända upp i taknocken. I takstolarna som i november 2007 kommit på plats kommer man sedan att hänga det medeltida krucifixet.

Tillbaka


Från Uppsala i Ledsjö lär man ha haft en lika god utsikt mot Kinnekulle som härifrån kyrkan

 

Tillbaka

Ledsjö by


Ett rekonstruerat hus från 200-talet i Ekehagens forntidsby

Ett par hundra meter öster om kyrkan har man funnit rester efter minst tio långhus, främst treskeppiga sådana, i längder från 22 till ca 55 m och upp emot 8,5 m breda! Husen är från 200-talet och fram till den spännande era som kallas folkvandringstiden, 400-600 e Kr.


Fem km västerut ligger Ova kyrka, dryga tre km åt sydost ligger Skånings Åsaka
och ner till Skara är det en knapp mil.


Index över kyrkorna


Karta över området