Ettak
Uppdaterad den 22 maj, 2008
Tillbaka


Det är en intressant natur runt Ettak, i kanten av Hökensås,
med Vättern och Visingsö med Näs på andra sidan

ttak bildar tillsammans med Suntak, Vättak och Baltak en intressant konstellation där de ligger mitt i Vartofta härad och med Tidan rinnande strax förbi. De fyra gamla gårdarna med sina besynnerliga
namn var belägna endast några kilometer från varandra, och hade Härja märkliga kyrka strax söder därom.

 

Tillbaka

Gården Ettak

En provgrävning på gården Ettak (etæghi) utförd av B. Westrin visar att där funnits en borganläggning och att gårdens läge på en höjd alldeles invid Tidan indikerar att en befästning mycket väl skall ha kunnat legat här.

På gården i Ettak har det funnits en gårdskyrka vilken dock blev raserad på 1700-talet. Man tror att en del av de ovanliga stenrelieferna på Härja kyrka kommer från Ettak medan predikstolen inköptes åt kyrkan i Östra Gerum för 50 daler silvermynt år 1729.


Denna stenrelief på Härja kyrka tros ha suttit på kungsgården Ettaks gårdskyrka

Birger Jarl lär ha huserat på Ettak, och sonen Valdemar vet man var här i mars år 1271 då han i ett brev kungjorde att han "tagit abbedissan Katarina och konventet i Gudhem med allt som tillhör dem i sitt beskydd". SD

Valdemar lär också ha varit på gården en tid efter att han förlorat slaget vid Hova 1275, och då skall Ettak ha varit en kungsgård. Ettak nämns bl.a. i Erikskrönikan för striderna mellan förre kungen Valdemar och hans bror kung Magnus Ladulås 1277 - se nedan.

Under Kalmarunionen var Ettak ett förvaltningscentrum, och under Engelbrekts tid lär det ha varit ett befäst slott med underlydande län. Ficke Johansson Bülow hade Ettak i förläning under en tid, vilken dock återtogs av Sten Sture d.ä. Under Svante Sture vistades "Danmarks plågoris" Åke Hansson Natt och Dag på Ettak.

 

 

Tillbaka

Slaget vid Ettak 1277

Under striderna mellan förre kungen Valdemar och hans bror kung Magnus Ladulås 1277 hade Valdemar allierat sig med den danske kungen Erik Klipping.
Tillsammans tar dom sig upp i Västergötland i ett omfattande härjningståg. Bl.a. råkar Axevalla hus och Skara illa ut.

År 1276 hade det uppstått osämja mellan Magnus Ladulås och den danske kungen Erik Klipping. Denna osämja hade sannolikt sin grund i en fordran som Erik ansedde sig ha på Magnus för den militära hjälp denne fått i upproret mot brodern Valdemar.
Hjälpen värderades av Erik till 6 000 mark silver, vilket Magnus bestred då han ansåg sig ha rätt att göra ett avdrag för de danska truppernas härjningar under återtåget från Sverige. Denna osämjan kom att utveckladas till öppet krig.

De direkta stridshandlingarna inleddes av Magnus år 1276 då han härjande gick in i Halland och vidare ner till Skåne. Magnus avbröt dock anfallet då han möttes av en dansk här under ledning av marsken Uffo.

Året därpå besvarade Klipping de svenska härjningarna med att i början av år 1277 marschera in i Småland.
Då man inte mötte något motstånd och samtidigt förstärktes med uppslutande härar blev man alltmer sturska och gick in i Västergötland.
Vid påsktid kommer en svensk styrka om 200 ryttare för att driva tillbaka danskarna.
Härförare var riddarna Ulf Karlsson, Peder Porse och Offe Diver. Dom fann danskarna då dessa slagit läger innan Ettak och just satt och inmundigade sig en god måltid.

Svenskarna anfaller överraskande och med stor kraft och lyckas tränga in i lägret som blev ett enda virrvarr av riddare som letade efter sina vapen, svenner som sprang för livet och hästar som var skräckslagna. Svenskarna tog många fångar, av vilka en del frigavs efter att ha svurit sin riddared på att inte återkomma.

Mot slutet av året hade Erik Klipping återigen samlat en här och återkom ännu en gång till Västergötland.
Fästena Axevall och Gälakvist intogs och platser man passerade brändes.
Man tror att Erik till sist led ett nederlag och därför drog sig tillbaka.
Efter senare förhandlingar sänktes Eriks fordran till 4000 mark silver.

 

* * * * *

 

Erikskrönikan skrev att danskarna stannat innan de kom till Ettak - det är därför inte omöjligt att det var i Vättak som danskarna överraskades - läs om det här).

 

 

Tillbaka

Rimkrönikan om slaget vid Ettak år 1277

Ögonvittnens berättelser om medeltida fältslag är sällsynta, slaget vid Ettak finns dock beskrivet i Rimkrönikan.

 

...
Innan Etake war een striidh
tha jnnan then samma tiidh
The danske waro tha kompne tiit
herra benkt aff alsö ok palne hwit (Hvide?)
Ok andre riddare ok swena flere
wäl hwndrada örss ok än mere
Ok gawo sik alle godha tröst
ok haffdo thera plator aff sik lööst

Ok satho wiid bord ok fingo sik maat
tha öpte then man i träno saat
Ok sagdo them allom tidhande
at the vplänzske komo ther ridhande
Herra wlff karsson een hälade goodh
huilkin kamp han ther bestoodh
mellom gardhin ok ena broo
han sagde ther aff ä til han doo

wäl twhundradhe örss waro thee
Herra peder porsse aff hallande
een rasker hälade fromer ok stark
han war wt driffwen aff danmark
Ok offe diwr ok andre slike
the waro tha rymde til swerike
Ok haffdo eth hertoghanom eth hald
hertoghen lente them gotz ok wald

Swa at the matto them wäl nära
ok älskade them wäl ok haffde them kära
bordhin wordo tha rasklika skutin
ok margh dör sönder brutin
The hafdo summi latit sina hesta i stal
thera swena lupu hwar annan vm koll
Thera örss waro tha rasklika hänt
margh plata bleff ther ospent

The komo alle til thera hesta
ok bundo thera hielma thz war thera bezsta
konungsins baner war wprukt
fly thz haffdo the ekke hukt
herra palne hwit var först til redho
ok reende aff garden mz eth skedhe
Ok tith som han fiende saa
nordhan garden ligger en aa

Ther wart han fangen mellom garden oc henna
for thy han mwnde ostyrlika ränna
fra sina sälla ok fölgde ey them
fore thy tha reed han fangin heem
Ther kom tha saman en harder leek
marghin lukt brynia bleek
wart färgadh mz manna blode rodh
örss bliffwo a badha sidhor dödh

The danska wordo ther fangne fleste
Herra benkt aff alsö han war then bezste
riddare ther a markynne waar
man sagde at han prisen baar
Han haffde eth örss thz war swa got
jak tror han haffdit för forsokt
Hwar han stempde a een rothe
thz fiol alt nider som en brote

ffor thz örss han saat vpa
Hwo slikan riddera skal besta
han skal ey trädha perlor mädhan
swa frampt at han wil liffwande thädhan
Tha han formatte ey lenger stridha
ofangin lotho the han thädhan ridha
Ok saa at honom war hielp faat
tha bödh han thöm allom goda nath

The lotho honom fara i godhan friid
the torffton ther ey lenger wiidh
Hwar then dansk ther fangin war
man gaff them allom dagh eth aar
at ridha ok fara at thz sin
ok koma til suderköpungs jn
Konung erik laa mädhan a axawal
tessa lund tha waro hans faal

at han haffde ther lenge biit
Ok wille gerna haffwa striit
Ok hertogen wille honom ey bestanda
han wille ok ey hem til landa
fför än han haffde striit ella mera bränt
för wille han ey hawa ather wänt
Tha wart dagtingat ok takit j dagh
ok kom tha jnnan eth miwkare lagh

Tessa lund war thz for ämpt
at the sagdo at han haffde sik yffrit hämpt
fore thz the haffdo i danmark bränt
thz skulle wara liikt oc ther mz änt
Ok han skulle haffua thz sölff honom var mält
the herra haffdo ther lenge vm wält
för än the gatho lakt thz swa
at konung erik loot sik nöghia vpa