Karl Döve
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Karl döves sigill
SIGILLVM CAROLI FILII BENEDICTI, dvs. Karl Bengtssons sigill.
Stampen inköptes för 800.000 kr av Statens Historiska Museum år 2001.

en yngste av Bengt Snivils söner hette Karl Bengtsson, i Håkonsagan omnämnd som Karl döve. Karl var bror till Birger Brosa och Magnus Minnesköld och var farbror till Birger Jarl - se ättens anor.

Karl Döve blev jarl år 1219 under kung Johan Sverkersson. Under de här åren stod många strider mellan Tyska orden och danska korsfarare i Estland.

Men estländarna var inte sämre de, och år 1217 hade "hedningarna från öster" varit över i Mälardalen och skövlat varför kung Johan år 1220 tar med sig Karl Döve och linköpingsbiskopen Karl, en äldre bror till Birger Jarl, på ett korståg österut för att kristna vildarna och få ett slut på härjningarna. Det visade sig bli det sista Karl Döve gjorde.

Karl Döve hade tvenne söner - Ulf Fase och Karl Karlsson.

 


 

Tillbaka

Korståget till Estland

Ur
Svensk Familj-Journal 1876

Konung Johan Sverkersson rustade sig och seglade tillsammans med sin jarl Karl döve och den ovan nämnde biskop Karl i Linköping över till Estland.
År 1220 landade den svenska flottan vid Estlands kust, mitt emot ön Ösel.
Denna del av landet kallades Rotalien eller av tyskarna Wieck och utgjorde sydvästliga delen av den Estländska halvön, vars nordvästra del var det ovan nämnda Harrien. Där i Rotalien eller Rotala, såsom namnet finnes i gamla inhemska anteckningar, låg vid stranden ett slott som hette Leal, vilket Svenskarna bemäktigade sig och slog läger.

Innan något vidare hunnit uträttas, och medan ännu konung Johan befann sig på slottet, ditkommo sändebud från biskop Albert och Svärdsriddarna, vilka tillkännagav att dessa länder redan blivit av biskopen och riddarna omvända till kristendomen. Därjämte varnade sändebuden konungen att ej sätta för mycken lit till Esternes ord. De voro opålitliga och svekfulla, och konungen borde alltid ha fullstark här omkring sig.

Emellertid började konungen sitt omvändelseverk. Han lät sina präster genomvandra landskapet, predika om Kristus och döpa de ännu oomvända. Tillika lät han bygga kyrkor.

 

Tillbaka

Sedan konung Johan Sverkersson sålunda tillbragt någon tid i Estland, varunder Svenskarna på sina vandringar även framkommit till Danskarna i Reval och samtalat med dem, vände konungen åter hem till sitt land igen. Jarlen Karl Döve kvarlämnades dock, jämte biskop Karl av Linköping, och tillika med dem 500 man till besättning på slottet.

Svenskarna ansåg sig ej ha något särdeles att frukta, omgivna som de var av kristna makter på tvenne sidor, nämligen Danskarna i Reval och Svärdsriddarna i Riga. De bedrog sig dock.

Tidigt en morgon - den 8 Augusti 1220 - i första daggryningen väcktes de av en talrik här som kommit över havet från Ösel och nu kringrände Leal, anläggande eldar runt omkring för att sätta slottet i brand.

Svenskarne gjorde ett utfall ur slottet, men deras tapperhet förslog icke emot fiendens stora mängd. Jarlen stupade och jämte honom biskop Karl och hela besättningen, så att endast några få undkom till Danskarna i Reval - en händelse som står omnämnd i Skänningeannalerna.

 


Karl döves sigillstamp

 


 

Tillbaka

Ulf fase

Om Ulf fase Karlsson, ibland skriven som Ulf fasi, är känt att han gick i sin far Karl Döves fotspår som jarl då denne stupat i korståget mot Estländarna år 1220. Kung vid tiden för Ulfs tillträde som jarl var Johan Sverkerson vilken dock dog sotdöden på Visingsö redan 1222.

Näste kung på tronen blev barnkungen Erik den läspe Eriksson som endast hunnit bli sex år gammal. Hans regerande sköttes av en förmyndarregering som leddes av Ulfs kusin Bengt Birgersson, men i praktiken skall det ha varit Ulf som skötte ruljangsen. Ulf skall av okänd anledning haft rätten att tillverka mynt, av vilka några finns bevarade. Han har också ha ägt eller förfogat över godset Vättak i Västergötland. Han efterträddes sedan av sin kusin Birger Jarl, och funderingar finns om huruvida Ulf avrättades av kusin Birger efter slaget vid Sparrsätra år 1247...

 

Tillbaka

Karl Ulfsson

Ulfs son Karl Ulfsson, "junker Karl", skall enligt Erikskrönikan haft en mycket spänd relation till Birger Jarl, och lär t.o.m. ha blivit utsatt för mordförsök genom förgiftning... Senare skall Karl "frivilligt" ha gått i landsflykt och sökt sig till Tyska orden där han stupade i Kurland vid Rigabukten i juli år 1260, ogift och barnlös (så vitt man vet...).

 


 

Tillbaka

Karl Karlsson Ulv

Karl Karlsson Ulv var den andre sonen till Karl Döve, död ca 1251. I skölden förde han en vingad pilspets. Karl lär ha bevittnat Birger Jarls handelstraktat med Hansan ca 1252 där han omnämndes med titeln dominus. En annan bevittnare var hans brorson, Karl Ulfsson - se ovan.

 

Källor:
historiska-personer.nu
Jarlens sekel / Dick Harrison
Berättelser ur svenska historien 1886