Västerplana
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Västerplana kyrka menas i sina äldsta delar stamma från 1000-talet
ästerplana vackra medeltidskyrka är belägen strax söder om Medelplana och bär det vackra namnet namnet Jungfru Maria kyrka.
Västerplana kyrka är en 1100-talskyrka med vissa delar t.o.m. stammande från 1000-talet. År 1325 skrevs platsen som liggande "i Upplandum" och år 1540 "in Vestruplanda". Sina korsarmar fick kyrkan vid en utbyggnad åren 1729-1737. Kyrkan var faktiskt på god väg att rivas år 1872, men beslutet kom aldrig att verkställas. Istället återinvigdes den år 1924 efter att ha stått öde i hundra år.

I öster på andra sidan av Det heliga berget Kinnekulle ligger Österplana. Rakt ut mot Kinneviken i väst stod Gamleriket utsatt på de gamla kartorna...

Tillbaka

 


Det medeltida koret

 

 

Tillbaka

Biskop Bengts dopfunt


Biskop Bengt den godes märkliga dopfunt


I det gamla koret står en dopfunt som man tror har skänkts till kyrkan i Martorp av Skarabiskopen Bengt den gode. Bengt verkade under åren ca 1150-1190 och skänkte bland mycket annat Eriksbergs och Jälas stora relikskrin och lät bygga Björnabro vid Edsvära. Dopfunten bär förutom ett flertal bilder och symboler även Bengts sigill - ett likarmat kors med inåtvända liljor i hörnen. Det anses troligt att funten tillverkats av Othelric, mannen som byggde Skälvums kyrka strax öster om Husaby.Dopfunten kröns av en märklig samling höggravida damer...

 

Tillbaka

 


En tidigare, yttre trappa ovanför en Eskilstunakista, trappan
ledde upp till vad som är den enda ingången till tornet

 


Västerplana kyrka med sin stiglucka som möjligen tillkom
under 1600-talet eller vid kyrkans ombyggnad
till korskyrka, vilket skedde på 1700-talet

 

Index över kyrkorna


Källor:
Västerplana kyrka, utgiven av Forhems pastorat 2000
Kinnekulleguiden 2004
Ordinis Helenium

 

 

Tillbaka

Höge Hall i Västerplana


Höge Hall
te på en åker ganska exakt 800 m sydost om Västerplana kyrka
står en märklig kalksten rest, ca 2,3 meter bred och 2 meter hög
ovan jord. Stenen står i ett odlingsröse vilket enligt K E Sahlström en gång skall ha varit betydligt större. Han skrev också att där tidigare skall ha funnits ytterligare två stenar, dock något mindre till sin storlek.

Det märkliga med stenen är att den är försedd med ett ögonformat hål, ca 11 cm brett och 7 cm högt, något som givetvis givit upphov till spekulationer.

 

Tillbaka

Höge Hall - ett tidsröse?

Det enda äldre omnämnandet av Höge Hall förekommer i 'Rannsakningar efter antiqviteter', till vilken prästerna under åren 1667-1684 anmodas att samla in uppgifter om de fornminnen som finns i deras socknar. Prästen Martinus Zacharie i Medelplana skriver då följande:

Ett Stort Steenröör emellan Wäster- och Medel-planda som kallass vhrröör, aff hvilket Eldh plägar lysa, hvar aff, Tvifeless vthan, dett sitt nampn hafver bekommit.

Urrör - kan det betyda tidsröse,tro? Från en mindre kulle rakt öster om Höge Hall finns en höjd som måhända kan ha tjänat som avläsningsplats; vid solnedgången den 29:e april och den 13:e augusti, dvs mitt emellan vårdagjämningen och sommarsolståndet resp. sommarsolståndet och höstdagjämningen lär solen lysa vinkelrätt genom hålet.Det cirka 11 cm breda och 7 cm höga "ögat" i närbild, sett från öster
(nog känns det frestande att kalla det för Odens öga...)

 


Höge Halls norra kortsida pekar rakt upp mot Högkullen på Kinnekulle. Drar man en linje på kartan från Stora Salen där uppe, och ner till Källby Hallar, så ligger Höge Hall liksom Högehall på Gum exakt efter denna linje - och även Källby hallar kallades på 1600-talet för Högehall, Höghehaldh... Läs om leylinjer.

 

Se en karta över Kinneviksområdet

Källor:
www.kinnekullehembygd.nu

 


 

En annan sten som var försedd med ett genomgående hål stod fram till i början av 1800-talet på ön Mainland, huvudön för Orkneyöarna. Stenen tros ha blivit rest ca 3.000 f Kr, men senare fått sitt namn Odens sten efter de nordiska vikingar som började välla in från år 795.The Odin Stone - Odens sten på Orkneyöarna,
ca 2,5 m hög och 1 m bred


Källor:
Orkneyjar