Fullestad
Uppdaterad den 9 augusti, 2008
Tillbaka

 Fullestad kyrka
Fullestad kyrka är ingen stor kyrka, ytan är endast 17 x 11 m. Däremot har den
väggar som är 1,5 m tjocka - en bra försvarsanläggning! Månntro att
byborna stängde in sig här då danskarna härjade i trakten?
ullestad är beläget norr om Lagmansholm och väster om Vårgårda. Platsen vet man var bebodd på 1200-talet då det låg en by invid kyrkan. På 1540-talet skrevs namnet Fyllistada, enligt de lärde
betydande boplats eller by vid den breda eller vida ån, det vill säga en å som lätt översvämmas. Kanske det var därför som byn byggdes uppe på denna kulle. Om det sedan var den lilla Gillebäcken eller den större Säveån som åstadkom detta är dock inte känt.

Men även tidigare har Fullestad varit bebott. Öster om kyrkan finns flera gravhögar och resta stenar samt en offersten. I en åker i närheten har man också funnit flera urnor innehållande brända ben, troligen från bronsåldern, ca 3.000 år gamla.

 


En mindre bautasten öster om kyrkan, Björkelund

 

 

Tillbaka

Ur kyrkans historia

nligt en gammal sägen skall årtalet 1152 finnas inhugget i berget på den södra sidan om klockstapeln - kan det vara kyrkans byggår?

Historien förtäljer också att en dansk knekt tände eld på kyrkans tak under någon av alla de räder som gjordes in i Västergötland under 1600-talet. Befälhavaren tyckte att detta var ett oskick, och androm till varnagel lät han hänga gärningsmannen i klockstapeln till Lagmansholm herrgård. En sägen berättar om att själva kyrkans klocka skall ha hamnat i Säveån.

Tillbaka

År 1656 stod en kvinna vid namn Anne Hansdotter ställd inför skranket i Jönköpings hovrätt anklagad för stöld, ditforslad från det då danska Falkenberg tillsamman med sin oäkta man med vilken hon fått tre barn. De stod åtalade för flera stölder ur kyrkor, bl.a. från Fullestad kyrka år 1655 då sockenprästen här var herr Olle i Lena. Bland stöldgodset fanns bl.a. en kalk, en oblattallrik, en silverkanna och "stora mängder tyger" som man sytt om till kläder.
"Det blev en lång och oviss väntan men på hösten 1656 fördes hon från fängelset till Jönköping där hennes öde skulle avgöras. Man anar dock nästan att hon var dömd på förhand. I hovrättens protokoll refererar man till henne som en "hoorkona och kiörkiotiuff". I den slutliga domen konstaterar man att Anne inte kan benådas utan skall "androm till sky och warnagell wthan opskoff justificeras". Denna kvinnas märkliga och tragiska levnadsöde tycks därmed ha ändats vid stupstocken".

Källa:
En kommande bok av Andreas Karlsson, Falkenberg, handlande om brott i Halland under 1600-talet

 

Tillbaka

Den äldsta bevarade boken över kyrkans räkenskaper skänktes år 1672 till församlingen av befallningsmannen i Lagmansholm, Lars Svensson Hodell.

År 1692 brann kyrkan. Prästen skrev då på insidan av pärmen till kyrkoboken:

"...d 11 october (Gud tröste) ähr denna Fullesta Kyrkia då om aftonen aldeles till Öfverwärcket af en häftig wådeld förbränd, då dehl av Stommen i Fullesta ähr förbränd, därest elden utur skorstenen kommen ähr..."

Redan i april 1693 var reparationsarbeten i full gång och i oktober var taket klart. Men kyrkan togs inte i bruk för gudstjänster förrän år 1700.
År 1825 skadades kyrkan i en storm. Detta skedde samtidigt som man planerade för en ny pastoratskyrka i Lena inför vars uppförande samtliga gamla kyrkor skulle rivas och allt användbart säljas för att bekosta bygget.

Fullestadborna ville dock inte skiljas från sin kyrka, varvid kapten Bauer på Lagmansholm löste den med 100 daler silvermynt. Ett nytt tak lades på ca 1846, men därefter avstannade arbetet och kyrkan kom inte i bruk.
Däremot förekom begravningar, och då skulle klockringning ske. Så redan innan taket kom på plats -46 skänkte kapten Bauer år 1841 den klocka som än idag hänger i klockstapeln vid kyrkan.

År 1868 skänktes både kyrka och klockstapel till sockenmännen av kapten Bauer, tre år innan han avled 1871, varefter dess utrymme under läktaren kom att tjäna som magasin för socknen under större delen av de 67 år som den stod förfallen. Först 1913 var kyrkan färdigrestaurerad.
Johan Reinhold Bauer och Johan Jacob Bauer ligger begravda vid den östra kortsidan av kyrkan.Johan Jacob Bauers grav


Johan Reinhold Bauer och
makan Christinas Beijers grav

 

Tillbaka

 


Fullestad kyrka någon gång efter restaureringen 1913

 

I kyrkans krypta, belägen under koret, ligger ägaren till Lagmansholm, överste Johan Adolf Crusebjörn, d 1703, begravd tillsammans med sin hustru Beata Rosenhane.
Även Carl Hierta till Lagmansholm, d 1793, samt hans båda hustrur Fredrika Johanna Rosenhane, d 1753, och Maria Charlotta von Plomgren, d 1793, har sitt sista vilorum i Fullestad kyrkas krypta. Kryptan murades igen vid en renovering i början av 1900-talet.

 

Index över kyrkorna

 


Den gamla vägen upp till Fullestad by, kantsatt med stenar

 

 

Tillbaka

Fjärdingsman och folkskolan

Förr fanns det en fjärdingsman stationerad i Fullestad. Under första halvan av 1900-talet överflyttades dock tjänsten till Östadkulle polisdistrikt, omfattande Långared, Lena, Bergstena och Fullestad, med lokalisering till Lena.

Det första skolhuset byggdes 1850 och 1910 byggdes ytterligare ett, varefter den äldre byggnaden användes som småskola, medan den nya omfattade både folk- och småskola. Där undervisades klasserna 3-4 medan klasserna 5-7 undervisades i Siene skola.


Utsikt över nejden genom stigporten in till kyrkoområdet.
Den röda byggnaden i centrum av bilden är det äldsta av de gamla skolhusen.