Falkenberg
Uppdaterad den 1 juni, 2008
Tillbaka


Resterna efter det torn som utgjorde Falkenbergs hus

nder 1200-talets slut lät den danske kungen bygga en borg vid den nedersta forsen på Ätrans södra strand, mittemot Ätraby. Borgen finns omnämnd år 1298 då Erik Menved var kung, belägen cirka tre

mil söder om Varberg vars borg började byggas 1286, kanske är de jämngamla. Även Hunehals i norr påbörjades på 1280-talet medan Lagaholm i söder är osäker till ålder. Halmstad skall också haft en borg, liksom en kungsgård som i början av 1200-talet omnämns i Valdemar Sejrs jordebok. Halmstad fick sina stadsprivilegier här på Falkenbergs hus i maj år 1307, undertecknat av hertigen Kristoffer av Halland och Samsö.

 

Tillbaka

Falkenbergs hus

Falkenbergs hus blev redan år 1305 Danmarks nordligaste utpost i Halland under ett halvt sekel, detta efter att norske kung Håkon Hålägg erhållit Varberg av danske Jakob Nielsen efter en tid av skärmytslingar.
År 1356 brändes Falkenbergs hus delvis ner av svenske hertig Erik under dennes uppror mot fadern, men blev åter iståndsatt och skulle komma att ägas av danske Abraham Brodersson Tjurhufvud.


Källaren till tornet är 5,5 x 5.5 meter stor och dess väggar är 5 m tjocka.
Ingång har skett genom ett hål i golvet från våningen ovanför.

Tornet som reste sig ovanför källaren var byggt av tegel, och skall ha liknat tornet Kärnan i Helsingborg. Av andra byggnader har man inte hittat några spår, men här bör ha funnits ett antal träbyggnader. År 1318 skrev man att "der vaar bygd it stort Torn och Huse omkring".

Förutom tegelrester har man påträffat en fingerring av guld och brons från runt år 1300, en krutkammare till en kanon, spjutspetsar, delar av armborstar, plåtar till en lamellrustning, slungstenar, hänglås och nycklar, blosshållare, hästskor, saxar mm.

Borgen raserades under Engelbrektupproret 1434 då Herman Berman (alt. Hennecke Burman) gick till anfall efter att först ha bränt bl.a. Rumlaborg. Borgherre på Falkenbergs hus var danske Åke Axelsson Thott som lyckades avvärja ett första anfall som kom om natten.

Rimkrönikan skrev om Herman Bermans anfall efter att Åke Axelsson svurit på att denne "skulle det aldrig få":

Burman vredgades då fast
och bad sitt folk redo vara med hast,
han ville storma till det fäste,
sig redde hvar som han kunde bäste.
Om ena natt de till huset ginge
stora hugg de då finge,
många döda män och såra,
de fiender dem intet spara.

Åke insåg dock att man inte skulle kunna klara ytterligare en attack, så han lät tömma borgen på alla förråd, stack den i brand och flydde sin väg med båt i skydd av mörkret. Åke var en av de berömda Axelssonsönerna och blev 1447 "hövding på Varberg".

Efter att borgen raserats bytte Ätraby namn till Falkenberg.


En vallgrav nordost om tornet


På Falkenbergs hus lär Den heliga Birgitta ha vistats för en tid då hennes dotter Märtas make Sigvid Ribbing var hövitsman över Halland och slottsherre till Falkenberg.

 

Se fynd gjorda på Falkenbergs hus hos historiska.se

 


Falkenbergs sigill
från 1584

 

Se kartan över Danmark

 

 

Tillbaka

Ätradalen och Ätrastigen

Ätradalen har under årtusenden varit en av de viktigare vatten- vandrings- och ridvägarna till och från Västergötland, många är de som tagit sig fram här, från ensamma vandrare och pilgrimer till handelskaravaner och hela arméer. Att anlägga en borg vid Ätrans inlopp var viktigt.

Följde man Ätrastigen upp från Falkenberg så passerade man fästena Kindahus, Opensten och Vist vid Bogesund till hålvägarna i Timmele och den märkliga socknen Hällstad väster därom med vikingatida kammargravar i Pjukarp och det märkliga Hällstadsmonumentet. Därefter passerades Dalum, Blidsberg, Kölaby och Humla upp till där som Ätran gör en 180° sväng österut och då rundar bl.a. vikingatidens Olsbrosten vid Åsarp från 900-talet. Från Olsbro är det sedan endast ett par mil kvar till Lena och Gestilren. Längst upp i Ätran är det inte långt till Tidan och Ösan som båda rinner ut i Vänern. Se Ätran på fornkartan och Ätrastigen på kartan över Västergötland.Spåren efter miljontals fötter och hästars hovar i Timmele vid Ätran