Bjurum och Dagsnäs
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Bjurums kyrka från 1768
trax invid Hornborgasjöns södra del ligger Bjurums kyrka, säteriet Stora Bjurum och Dagsnäs slott. Bjurums kyrka uppfördes år 1768 för
att på initiativ av främst Karl Georg Lillie på Stora Bjurum ersätta de små och slitna medeltidskyrkorna Hånger som låg i öster och Mårby i väster, vid Hovgården.

År 1260 ca testamenterar Margareta Petersdotter på inrådan av sin make dennes gods i moraby (Mårby) till Gudhems kloster, samt en mark silver. Även klostren i Varnhem, Skara och Lödöse fick en mark silver vardera.
Det berättas att man efter att Mårby kyrka övergivits och för att området var fattigt på sten hämtade byggmaterial från kyrkoruinen att användas till grunder till ladugårdar och andra hus. De gamla gravstenarna användes som golv, broar och som trappor.

Rakt öster om Bjurums kyrka finns en hällkista som kallas Kung Ebbes grav.

I söder ligger Ugglum och i norr låg en gång Bjärka kyrka


Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Stora Bjurum


Huvudbyggnaden på Stora Bjurums säteri

P E Lindskog: Stora Bjurum som fordom hört till Hångers Socken ligger på en holme och omges av en å, som ej långt härifrån har sitt inlopp i Hornborgasjön. Denna å, tillika med den lövskog som omger gården och en vacker alle, 2000 alnar lång, som leder därifrån till landsvägen och kyrkan, bidraga mycket till Gårdens prydnad.
En mycket vacker trädgård med Orangerie, inneslutes även av nämnda å.
Majoren och Riddaren Lillje, som år 1743 blev ägare till Stora Bjurum, har här låtit uppbygga ett ansenligt stenhus omfattande två våningar, liksom han uppförde ladugårdshusen till en del av sten upförda.
Han har också förbättrat åker och äng, vårdat skogen samt satt hela godset i mycken ordning. Nuvarande ägaren, Herr Brynte Lillje (1810), har ock förbättrat detta säteri, ibland annat med väl lagda stenmurar som är upprättade överallt kring ägorna, där dikning ej kunnat verkställas.

Tillbaka

Alla grindstolpar vid gården och på ägorne är av huggen sten. Åkern, som är mycken, består av sandmylla, brukas i tredingsträde och ger en myckenhet god råg, men vårsäden vill i torra år icke lyckas. Ängen, som består af flere mossar, ger mycket hö, så att här födas till 80 kreatur jämte hästar och vackra får.

Namnet Bjurum torde kunna härledas av Bjur bäver, ett djur, som bygger sig hus vid sjöstränder. En kulle ej långt ifrån gården, kallad Svanholmen, som nu är beväxt med ek, björk och hasselskog, har fått namn av Svan, en Fogel, som även älskar sjöar. Allt synes giva tillkänna, att de sidländta ängar, som nu omgifva Egendomen, fordom stått under vatten och varit tjenlige tillhåll för dessa djur, som nu mera här icke finnas.

På Bjurum skall Åke Hansson Thott ha bott, dödad i ett slag mot danske Tyge Krabbe i Örkelljunga i Skåne år 1510. Lilla Bjurum ligger i Holmestad socken.

 

 

Tillbaka

Dagsnäs


Här på Dagsnäs bodde Pehr Tham, mannen som samlade på runstenar

Egendomen Dagsnäs har sina anor i medeltiden. Då Pehr Tham köpte herrgården år 1762 lät han uppföra en ny huvudbyggnad med två flyglar. Huvudbyggnaden har senare kompletterats med ett torn.

Pehr är känd som en av de mest ivriga fornforskarna, och menade att Västergötland var det absoluta centrumet för allt, och då särskilt hans eget Dagsnäs. Han menade också att Odens far (som lär hetat Bor...?) givit gården dess namn, och att runskriften uppfunnits i Falköpingstrakten.

Han samlade också på runstenar, och än idag finns fyra sådana stående i en park en bit från huvudbyggnaden - från Smula (se nedan) och Saleby, Norra Härene (Resville) och Timmele. En bit norrut står stenen från Barne-Åsaka. Fordom fanns här också en dopfunt som fungerade som blomkruka.

 

Tillbaka

Vg 184 från Smula


Denna runsten kommer från Smula kyrka där den låg som tröskelsten,
av Otto von Friesen ansedd vara jämngammal med Ingvarsstenen

 

Gulle reste denna sten efter sin hustrus bröder
Äsbjörn och Jule, mycket dugande unga män
Men de föllo på krigståg österut

 

Stenen är särskilt intressant eftersom den nämner
två män som gått i viking - se vidare under Olsbrostenen

 

Karta över Falköpingstrakten

 

Källor:
Rose-Marie och Håkan Dahlins hemsida om västgötska runstenar
P E Lindskog - Försök till en korrt beskrifning om Skara stift


Karta över Falköpingstrakten